Project
afgesloten

Quick scan Jonge Mantelzorgers

Duur: november 2007 - maart 2008

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren (tot ongeveer 21 jaar) die zorgen voor een langdurig zieke of gehandicapte ouder, broer, zus of ander inwonend familielid. Doel van deze quick scan is meer inzicht geven in de omvang van de groep jonge mantelzorgers, de aard en omvang van hun belasting, succesvolle interventies ter ondersteuning en (h)erkenning van die doelgroep en de rol die Mezzo (de landelijke organisatie van mantelzorgers en vrijwilligers) daarbij kan spelen.

1.Wat is de omvang van de doelgroep jonge mantelzorgers in Nederland?
2.Wat is de aard en omvang van de belasting van jonge mantelzorgers? (soorten belasting, korte en lange termijn effecten van belasting, de mate waarin de belasting problematisch is)
3.Wat zijn succesvolle interventies bij jonge mantelzorgers om hun belasting te herkennen en te verminderen? (succesvol in de zin dat jonge mantelzorgers de interventies waarderen en er ook aan mee willen doen, dan wel succesvol in de zin dat belasting er door afneemt)
4.Welke rol kunnen Mezzo en de lidorganisaties innemen t.a.v. de problematiek van jonge mantelzorgers en interventies gericht op deze doelgroep?

In de kortdurende studie (2 maanden) worden bestaande gegevens over de omvang van de groep jonge mantelzorgers geanalyseerd, vindt desk research plaats (literatuurstudie en internet searches) en wordt een expertmeeting gehouden.

Dit onderzoek resulteert in een bondig overzicht (in de vorm van een rapport) van:
* aard en omvang problematiek van jonge mantelzorgers
* welke interventies succesvol zijn bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers of het herkennen van hun problematiek;
* mogelijke activiteiten die het landelijke bureau van Mezzo kan gaan uitvoeren in aansluiting op gewenste/mogelijke activiteiten van lidorganisaties.
Dit project wordt gesubsidieerd door
MEZZO