Project
afgesloten

Quick scan kwaliteit en veiligheid van ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen zelfstandig of in kleine groepen in gewone woonwijken. Daarbij is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze mensen binnen verschillende levensdomeinen (wonen, werken, vervoer, gezondheid, sociale contacten). Problemen in de zorgketen (hiaten, overlap of afstemmingsproblemen) kunnen zich voordoen.
1.Welke risico’s/problemen doen zich voor bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking die door zorgaanbieders ambulant worden begeleid?
2.Welke succes- en faalfactoren zijn beschreven bij mensen met een lichte verstande¬lijke beperking die door zorgaanbieders ambulant worden begeleid?
Quickscan literatuur 2004 tot februari 2009.
Faal- en succesfactoren voor het optreden c.q. voorkomen van risico’s bij mensen met een verstandelijke beperking hangen samen met kenmerken van mensen met een verstandelijke beperking zelf, met hun naaste omgeving en met de professionele (ambulante) ondersteuning. De resultaten van deze quickscan zullen door de Inspectie worden gebruikt als een eerste stap om te komen tot een instrument om toezicht te houden op de ambulante ondersteuning van mensen met een lichte verstandelijke beperking door betrokken instellingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie voor de gezondheidszorg