Project
afgesloten

Registratie gezondheidsproblemen na de (medicamenteuze) behandeling van kanker

Duur project: november 2016 - januari 2020

De incidentie en prevalentie van borstkanker stijgt door de vergrijzing van de bevolking en de verbetering van behandelingen. Niet-gemetastaseerde borstkanker wordt primair behandeld door chirurgisch verwijderen van de tumor in combinatie met adjuvante behandeling (radio-, chemo-, hormonale- en doelgerichte-therapie) om recidieven te voorkomen en sterftekans te verlagen. Deze behandelingen kunnen leiden tot (late) gezondheidsproblemen met als mogelijk gevolg een toename van de zorgvraag bij de huisarts.
Het doel van het op te zetten Primary-Secondary Care Cancer Register (PSCCR) is een zo
compleet mogelijke registratie te hebben van de behandeling en de gezondheidsproblemen als gevolg van deze behandeling zoals bij de huisarts gepresenteerd.
Door de koppeling van twee langlopende registers;
de Nederlandse Kanker Registratie (data over tumor en primaire behandeling) en NIVEL Zorgregistraties
Eerste Lijn (data over de zorgvraag bij de huisarts) ontstaat een uniek nieuw register voor
borstkankerpatiënten.
Het PSCCR levert een beter en completer inzicht op van de gevolgen van de verschillende behandelingen, hetgeen essentieel is voor toekomstige patiënten en hun behandelaren voor
het maken van een weloverwogen keuze voor bepaalde dure behandelingen. Deze informatie wordt
verwerkt in een ‘decision aid’. PSCCR is ook belangrijk om gezondheidsproblemen bij huidige patiënten sneller te onderkennen en behandelen. Het PSCCR is eenvoudig uit te breiden naar andere tumorsoorten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
IKNL (Sabine Siesling)