Project
afgesloten

Rendementen van de mondzorgkunde-opleidingen in Nederland

Duur: maart 2010 - juni 2010

Met het oog op de integrale raming die het Capaciteitsorgaan eind 2010 heeft gepland, is voor de capaciteitsraming mondhygiënisten gewenst dat het rendement van de opleiding nader wordt onderzocht. De vraag is of het huidige rendement van 60% de komende jaren zal blijven voortbestaan en welke verschillen er bestaan tussen de vier steden waar de opleiding te volgen is (Groningen, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen). Het onderzoek heeft als doel gegevens te verzamelen om tot een beter inzicht te komen in het huidige en toekomstige rendement van de opleiding tot mondhygiënist (mondzorgkunde) in Nederland. Daarnaast zal een inschatting worden gemaakt van de uitstroom uit het vak na afronding van de opleiding, het externe rendement, en relatie tussen het rendement van de opleiding en de uitstroom het beroep van mondhygiënist.

• Hoe heeft het rendement van de opleiding tot mondhygiënist (mondzorgkunde) zich in de laatste 10 jaar ontwikkeld, hoe verschilt dit per opleiding/hogeschool, welke oorzaken kunnen hiervoor aange-dragen worden en wat is het ‘gewicht’ van deze oorzaken?
• Hoe zal het rendement van de opleiding tot mondhygiënist (of: de opleiding mondzorgkunde) zich in de komende 10 jaar ontwikkelen, welke maatregelen nemen de verschillende opleidin-gen/hogescholen in deze, en wat zijn hun verwachtingen en ambities ten aanzien van het rendement?
• Wat is het externe rendement van de opleidingen tot mondhygiënist (mondzorgkunde) in Nederland, en hoe hangt deze samen het interne rendement aan de ene kant, en uitstroom uit de beroepsgroep aan de andere kant?

Voor de opzet en uitvoering van dit onderzoek zal ten eerste gebruik worden gemaakt van documentonderzoek m.b.t. de vier opleidingen mondzorgkunde in Nederland. Een belangrijke bron hierbij is ook de HBO-raad. Ten tweede zullen semi-gestructureerde interviews worden afgenomen onder direct betrokkenen bij de vier opleidingen mondzorgkunde (bij voorkeur de opleidingscoördinatoren). Ten derde worden interviews gehouden met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) als voornaamste representant van zgn. het afnemend veld.

De inzichten uit documenten en interviews worden vertaald in een visie over toekomstige rendementontwikkelingen van de opleidingen mondzorgkunde in Nederland, en de verwachte uitstroom uit het vak.
Dit project wordt gesubsidieerd door
capaciteitsorgaan