Project
afgesloten

Strengthening Public Health Research in Europe

Duur: 2005 - 2007

Het doel van SPHERE (Strengthening Public Health Research in Europe) is om als voorbereiding op het 7e Kaderprogramma te inventariseren wat public health research is, een overzicht te geven van belangrijke bevindingen van public health research en belangrijke kenniscentra op het gebied van public health research. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke onderzoeksterreinen of vraagstukken in public health research tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van een groot aantal onderzoeksinstituten en gefaciliteerd door de European Public Health Association (EUPHA). Het NIVEL voert een van de deelonderzoeken binnen SPHERE uit, namelijk een literatuurstudie naar de state-of-the-art in health services research.

Hoe heeft het onderzoeksterrein ‘health services research’ zich ontwikkeld tussen 1995 en 2005, zowel in kwantitatieve zin (aantal publicaties per jaar, per land, per trefwoord etc.) als in kwalitatieve zin (type problemen dat wordt bestudeerd, gebruikte methoden etc.).

Voor de literatuurstudie zijn searches uitgevoerd in Pubmed en Embase. Dat leverde meer dan 30.000 treffers op. Uit dit totaal aantal referenties is een steekproef getrokken. De abstracts van deze steekproef zijn bekeken en geclassificeerd naar type probleem waarop de studie betrekking heeft, type afhankelijke variabelen, type dataverzameling, en niveau van analyse.

De resultaten moeten richting geven aan het formuleren van het EU onderzoeksbeleid op het terrein van public health. Daarbij wordt samengewerkt met de EUPHA sectie Health Services Research.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Commissie Directoraat-Generaal wetenschap- en technologieontwikkeling
In dit project werken we samen met
EUPHA sectie Health Services Research