Project
afgesloten

Sunn 2012 e.v.

Bij het ministerie van VWS en bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM bestaat behoefte aan inzicht in de mogelijkheden om bestaande registratiesystemen in de huisartspraktijk te gebruiken voor de detectie van acute veranderingen in morbiditeit en mortaliteit in de bevolking, m.n. voor griepepidemie en -pandemie.
Op welke wijze is een surveillance-informatiesysteem te realiseren dat – op basis van gegevens uit huisartspraktijken – tijdige (= dagelijkse) en relevante informatie oplevert over het verloop van een influenza-epidemie, resp. pandemie?
Binnen twee jaren dient de landelijke dekkingsgraad van aan het CMR – Peilstations deelnemende huisartspraktijken van 1 op 5% te worden gebracht. Een instrument wordt gebouwd t.b.v. dagelijkse extractie en rapportage. Huisartsen krijgen als tegenprestatie feed-back informatie.
In 2009 worden alle voorbereidingen getroffen en wordt de dekkingsgraad verhoogd van 1 naar 3%
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS