Project
Afgesloten
2020

Toetsing keuzehulp onbedoelde zwangerschappen

Duur project: januari 2020 - augustus 2020

In het regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In 2019 is daar een zevenpuntenplan over opgesteld met relevante veldpartijen. Hierin is onder meer afgesproken dat er structurele financiering komt voor aanbieders die keuzehulpgesprekken aanbieden voor onbedoeld zwangere vrouwen die nog niet weten of zij wel of niet de zwangerschap willen uitdragen. Dit laatste punt heeft politiek tot discussie geleid over de onafhankelijkheid van bepaalde aanbieders. Dat heeft er toe geleid dat er bepaalde eisen zijn gesteld aan de financiering van aanbieders die keuzehulp aanbieden (open house procedure). Dit zijn eisen zoals het niet-sturend zijn tijdens een keuzehulpgesprek, de noodzaak tot transparante informatie over bijvoorbeeld de levensbeschouwing van de aanbieder van keuzehulpgesprekken, en dat organisaties die keuzehulpgesprekken aanbieden geen maatschappelijke uitingen doen die eenzijdig een oplossingsrichting belichten.

Een daartoe door de staatssecretaris geïnstalleerd Toetsingspanel keuzehulp bestaande uit drie onafhankelijk deskundigen (Gerrit van der Wal, Klarke Boor en Sandra van Dulmen) gaat toetsen of deze aanbieders van keuzehulp voldoen aan de eisen van de open house. Deze intensieve toetsing moet ook mogelijke verbeteringen aandragen ten aanzien van de aanpak rondom keuzehulp in bredere zin.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Toetsingspanel keuzehulp