Project
afgesloten

Veranderingen in de werkzaamheid van tandartsen met een buitenlands diploma in Nederland, 2010-2012

Nederland kent een relatief groot aantal tandartsen op de arbeidsmarkt die niet in Nederland hun tandartsdiploma hebben behaald. De instroom en werkzaamheid van tandartsen met een buitenlands diploma wordt dan ook zo goed mogelijk gemonitord en meegenomen in de ramingen van het Capaciteitsorgaan.
1) Wat is huidige arbeids- en verblijftijd van tandartsen met een buitenlands diploma in Nederland, anno 2012?
2) Welke verandering zien we in de arbeids- en verblijftijd van de in Nederland werkzame tandartsen met een buitenlands diploma, in vergelijking met zoals gemeten in 2010?
3) Wat kan gezegd worden over het effect van de wijziging voor tandartsen met een buitenlands diploma voor de arbeids- en verblijftijd in Nederland?
4) Wat betekenen de antwoorden op de bovenstaande vragen voor de capaciteitsramingen van tandartsen in Nederland, in het bijzonder het specificeren van de buitenlandse instroom in het ramingsmodel en mogelijke scenario’s?
Voor dit onderzoek zullen in 2012 de BIG-geregistreerde tandartsen die in het buitenland hun diploma hebben behaald, in kaart worden gebracht. Zij worden (soms dus opnieuw) benaderd met een korte schriftelijke vragenlijs. De enquêteresultaten zullen vergeleken worden met die verkregen met de enquête in 2010.
Beschrijving van de verandering in de arbeids- en verblijftijd van de in Nederland werkzame tandartsen met een buitenlands diploma tussen 2010 en 201. Aanbevelingen voor het eventueel bijstellen van de parameters buitenlandse instroom in het ramingsmodel voor capaciteitsplanning in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan