Project
afgesloten

Verdiepingsstudie implementatie Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) 2.0

Uit vorig jaar door ons uitgevoerd onderzoek naar de organisatie van de antistollingszorg in Nederland en de mate van implementatie van de organisatorische richtlijnen voor antistolling (LSKA 1.0 en LSKA 2.0), bleek dat Nederlandse regio’s onderling veel verschillen in hun organisatie van de zorg en mate van implementatie van de richtlijnen. Enkele regio’s lopen voorop qua implementatie. Een verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd om de stand van zaken in 2 best practice regio’s nader in kaart te brengen.
Op welke wijze is de antistollingszorg georganiseerd in “best practice”- regio’s” Groningen en Nijmegen?
Kwalitatief onderzoek:
Per regio worden 3-4 interviews afgenomen, om de organisatie van de antistollingszorg en de implementatie activiteiten zo gedetailleerd mogelijk in kaart te kunnen brengen. Dit betreft interviews met een betrokken medisch specialist, vertegenwoordiger van de trombosedienst, apotheker en huisarts.
Interview gegevens worden geanalyseerd en uitgewerkt tot 2 casus beschrijvingen, die als leidraad kunnen dienen voor implementatie in de overige Nederlandse regio’s. Resultaten worden gepresenteerd bij de eerstvolgende vergadering van de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling in april 2016.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)