Project
afgesloten

VGZ Verzekerdenpanel

Duur: 2006 - 2008

In het nieuwe Nederlandse zorgstelsel hebben verzekeraars behoefte aan inzicht in de wensen en verwachtingen van hun klanten ten aanzien van verzekeringsproducten en in de ervaringen van verzekerden met de geboden dienstverlening. Vanuit het beleid en het onderzoek bestaat daarnaast behoefte aan evaluatie van de bedoelde en onbedoelde gevolgen van de stelselwijziging en aan toetsing van de achterliggende assumpties met betrekking tot (keuze)gedrag van verzekerden. Het project wil zowel het private belang van de verzekeraar dienen als de publieke belangen van beleidsmakers en onderzoekers.

De vragen binnen het publieke onderzoeksprogramma zijn: In hoeverre zijn de assumpties over keuze voor een zorgverzekering en zorgverzekeraar theoretisch en empirisch onderbouwd? Welke onbedoelde gevolgen treden op na invoering van de Zorgverzekeringswet en via welke mechanismen komen die tot stand? Hoe beïnvloeden veranderen van verzekeraar (exit) en invloed uitoefenen op het beleid van de zorgverzekeraar (voice) elkaar?

VGZ kan het panel gebruiken voor private metingen. De onderzoeksvragen die daarin aan bod komen worden door VGZ bepaald en kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld ervaringen met informatieproducten van de verzekeraar, of de waardering van (nieuwe) producten.

Het VGZ Verzekerdenpanel is een zogeheten Access Panel waarin ruim 11.000 verzekerden zitten. Deze zijn geworven via het VGZ verzekerdenblad. Alle leden hebben een basisvragenlijst ingevuld waarin zij uitgebreid informatie hebben gegeven over allerlei demografische achtergrondkenmerken en eventuele chronische aandoeningen. Op basis van die informatie kunnen uit het panel gerichte steekproeven getrokken worden voor metingen. Er wordt naar gestreefd om elk panellid minimaal 1x per jaar en maximaal 4x per jaar te benaderen voor een peiling. Het totaal aantal peilingen per jaar ligt rond de tien peilingen. Vier van de peilingen zijn publieke metingen en zes van de peilingen zijn private metingen.

Het panel zal informatie opleveren over het functioneren van de verzekeringsmarkt, de overwegingen van verzekerden om al dan niet van verzekeraar of pakket te wisselen, de ervaringen van verzekerden met de service van VGZ en de door VGZ ingekochte zorg etc.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraar VGZ
In dit project werken we samen met
Zorgverzekeraar VGZ