Project
Start
oktober 2019

Zorgpatronen bij de huisarts: 11 patiëntengroepen onderzocht

Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontworpen om de wijze van het gebruik van zorg uit het verzekerde basispakket door te lichten. Hieruit zijn 11 verschillende patiëntengroepen naar voren gekomen waarvoor het wenselijk is om het gebruik van zorg bij de huisarts nader in kaart te brengen. Dit gaat het Nivel doen.

Doel
Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het zorggebruik van elk van de 11 patiëntengroepen, in termen van: aantallen contacten, aantallen geneesmiddelenvoorschriften, aantallen verwijzingen naar andere zorgverleners zowel voor de betreffende aandoening en voor eventuele andere gezondheidsproblemen.

Methode
We gebruiken hierbij gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen.

Uitkomsten
Het Zorginstituut zal de resultaten van de analyses gebruiken voor het opstellen van concrete verbeterplannen die worden opgenomen in een Verbetersignalement. Daarin zal worden beschreven welke verbeteringen in de zorg nodig zijn en wat die opleveren in termen van kwaliteit, gezondheid en eventueel het vermijden van kosten. Dit verbetersignalement zal worden aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
In dit project werken we samen met
Adviseurs RadboudUMC en IVM