Spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Onderzoek van het Nivel kan worden gezien als een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

Nivel-spilfunctieOnze missie is ‘kennis voor betere zorg’. Hier geven we invulling aan door het doen van hoogwaardig onderzoek - met maatschappelijke impact - naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.

Welke positie neemt het Nivel in op het terrein van onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg, nationaal en internationaal? Hoe valt ons onderzoek te typeren?

 

Positie tussen wetenschap, beleid en praktijkUnieke positie: op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk

Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden. Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek. Hiervoor gaan we - in zijn algemeenheid - als volgt te werk

 1. Problemen en vragen uit de praktijk vertalen wij naar een onderzoeksvraag.
 2. We ontwikkelen een passende onderzoeksopzet en dataverzameling.
 3. Via een tussentijdse toets bij relevante veldpartijen stellen we de haalbaarheid van onze opzet en dataverzameling vast.
 4. Analyse van de resultaten voldoet aan eisen van wetenschappelijk onderzoek.
 5. De conclusies en aanbevelingen bespreken we met de verschillende veldpartijen.
 6. Al onze kennis uit onderzoek is openbaar toegankelijk, via onze website, en gericht op brede verspreiding.

Daarmee is de cirkel rond: met deze werkwijze levert elk onderzoek resultaten op voor de driehoek wetenschap, beleid en praktijk:

 

Nivel-spilfunctie


De volgende typeringen zijn van toepassing op onderzoek dat het Nivel uitvoert:

Een breed maatschappelijk draagvlakBreed maatschappelijk draagvlak

Een breed maatschappelijk draagvlakVragen die leven in de gezondheidszorg bepalen wat wij onderzoeken. Het Nivel werkt veel samen met beleidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij kennis wordt gedeeld. Over alle onderzoeken en uitkomsten wordt openbaar gepubliceerd en gecommuniceerd. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen die wij bij onze onderzoeksresultaten geven.

Probleemgericht en toepassingsgerichtPraktijkgericht en toepassingsgericht

Wij zetten ons ervoor in dat onze onderzoeksvragen voortkomen uit de praktijk en dat onze onderzoeksresultaten hun weg vinden naar die praktijk. Hiertoe hebben wij gedurende het onderzoekstraject regelmatig contact met de beoogde gebruikers van de onderzoeksresultaten. Deze interactie is essentieel om verschillende redenen:

 • Het is een controlemiddel om te borgen dat de onderzoeksvraag waarmee wij aan de slag gaan, daadwerkelijk een vraag is waar beleid en praktijk een antwoord op nodig hebben.
 • Het zorgt ervoor dat het veld zich kan voorbereiden op het soort antwoorden dat gaat komen.
 • Het zorgt ervoor dat onze onderzoekers zich bewust zijn van de context waarin de resultaten zullen worden gebruikt.

Onze interactie met beleid en praktijk vindt onder meer plaats via regelmatige gesprekken met relevante organisaties in de gezondheidszorg. Tijdens onderzoekstrajecten hebben we veel contact met onder meer begeleidingscommissies en stuurgroepen die worden ingesteld rond onze onderzoeksprojecten en onze databases, panels en monitors.

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten onderzoek én het fungeert als tussentijdse evaluatie.

Op wetenschappelijke basisOp wetenschappelijke basis

Ons gezondheidszorgonderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van verschijnselen die zich voordoen in de wereld om ons heen. Hierbij hanteren wij de regels en afspraken die in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te kunnen garanderen hanteren wij de volgende werkwijzen en uitgangspunten:

 • We werken systematisch en zijn controleerbaar.

Op systematische en controleerbare wijze zoeken wij antwoorden op gestelde vragen. Deze antwoorden maken we openbaar, zodat anderen zich erover kunnen uitspreken.

 • We streven ernaar generaliseerbare kennis te leveren.

We zoeken naar kennis die specifieke situaties overschrijdt en op verschillende situaties toepasbaar is, ook al wordt die kennis verzameld door middel van gevalsstudies. Met andere woorden: we zoeken naar generaliseerbare kennis.

 • We volgen de gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: op ons onderzoek is de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' van 1 december 2018 van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan, valt onder de Nivel-gedragscode wetenschapsbeoefening.

 • We dragen met een intern controlesysteem zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces.

We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit ervan te verhogen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

 • Onze adviezen en aanbevelingen komen voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten in onze openbare publicaties kunnen we voorzien van aanbevelingen en adviezen. Deze hebben hun wortels in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Op wetenschappelijke basisMet academische inbedding: hoogleraren Nivel

Het Nivel werkt nauw samen met de universitaire onderzoekswereld. Diverse medewerkers zijn als hoogleraar verbonden aan een universiteit of hebben een dubbelaanstelling bij een veldorganisatie.

Verspreiden van kennisGericht op het breed verspreiden van kennis

We hechten eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en daaruit voortkomende resultaten, daar ook toegang toe heeft. We zoeken altijd naar de beste manier om onze kennis te verspreiden en maken gebruik van wetenschappelijke of maatschappelijke rapporten en artikelen, grafische toepassingen en animaties, social media, presentaties en workshops.

Internationaal onderzoekOok actief in internationaal onderzoek

Het Nivel zet zijn kennis ook in internationaal verband in. Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Nivel Kenniscentrum. Spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-06-2021; geraadpleegd op 18-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/spilfunctie-tussen-wetenschap-beleid-en-praktijk