Spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Onderzoek van het Nivel kan worden gezien als een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

Nivel-spilfunctieOnze missie is ‘kennis voor betere zorg’. Welke positie neemt het Nivel in onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg, nationaal en internationaal? En hoe valt ons onderzoek te typeren?

Positie tussen wetenschap, beleid en praktijkUnieke positie: op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk

Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden. Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek en passende antwoorden bieden op complexe vraagstukken in de zorg.

Onderzoekscyclus ingericht op spilfunctie

Hiervoor doorlopen we met ons onderzoek een cyclus:

  1. Problemen en vragen uit de praktijk vertalen wij naar een onderzoeksvraag.
  2. We ontwikkelen een passende onderzoeksopzet en dataverzameling.
  3. Bij relevante veldpartijen toetsen we de haalbaarheid van onze opzet en dataverzameling.
  4. Analyse van de resultaten voldoet aan eisen van wetenschappelijk onderzoek.
  5. De conclusies en aanbevelingen bespreken we met de verschillende veldpartijen.
  6. Al onze kennis uit onderzoek is openbaar toegankelijk, via onze website, en gericht op brede verspreiding.

Daarmee is de cirkel rond: met deze werkwijze levert elk onderzoek resultaten op in de driehoek wetenschap, beleid en praktijk:

Nivel-spilfunctie

Doel Doelgroepen: ‘beslissers in de zorg’

Met onze grote diversiteit aan onderzoeksproducten bedienen we veel verschillende doelgroepen. Wat zij in algemene zin met elkaar gemeen hebben, is dat het alle ‘beslissers in de zorg’ zijn. Of het nu gaat om beleidsmakers, onderzoeksinstellingen, patiëntenverenigingen, brancheorganisaties, zorgorganisaties of zorgverleners; iedere professional die binnen zijn zorgdomein beslissingen neemt, alleen of met anderen, willen wij met ons onderzoek ondersteunen om die zorg beter te maken. Een greep: zie bij Over het Nivel.

Missie en kernwaarden van het NivelTyperingen Nivel-onderzoek: ‘verbindend’

De typeringen die op ons onderzoek van toepassing zijn, hebben alle betrekking op de verbindende rol die het Nivel beoogt in te nemen:

Met breed maatschappelijk draagvlak

Vragen die leven in de gezondheidszorg bepalen wat wij onderzoeken. Wij werken veel samen met beleidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij kennis wordt gedeeld.
Over alle onderzoeken en uitkomsten wordt openbaar gepubliceerd en gecommuniceerd. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen die wij bij onze onderzoeksresultaten geven.

Praktijkgericht en toepassingsgericht

Wij zetten ons ervoor in dat onze onderzoeksvragen voortkomen uit de praktijk en dat onze onderzoeksresultaten hun weg vinden naar die praktijk. Hiertoe hebben wij gedurende het onderzoekstraject regelmatig contact met de beoogde gebruikers van de onderzoeksresultaten.

Essentieel
Deze interactie is essentieel om verschillende redenen: het is een controlemiddel om te borgen dat de onderzoeksvraag waarmee wij aan de slag gaan, daadwerkelijk een vraag is waar beleid en praktijk een antwoord op nodig hebben. Het zorgt ervoor dat het veld zich kan voorbereiden op het soort antwoorden dat gaat komen. Het zorgt ervoor dat onze onderzoekers zich bewust zijn van de context waarin de resultaten zullen worden gebruikt.

Hoe en wanneer?
Onze interactie met beleid en praktijk vindt onder meer plaats via regelmatige gesprekken met relevante organisaties in de gezondheidszorg. Tijdens onderzoekstrajecten hebben we veel contact met onder meer begeleidingscommissies en stuurgroepen die worden ingesteld rond onze onderzoeksprojecten en onze databases, panels en monitors.

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten onderzoek én het fungeert als tussentijdse evaluatie.

Op wetenschappelijke basis

Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te kunnen garanderen hanteren wij de volgende werkwijzen en uitgangspunten:
 

  • We werken systematisch en zijn controleerbaar: op systematische en controleerbare wijze zoeken wij antwoorden op gestelde vragen. Deze antwoorden maken we openbaar, zodat anderen zich erover kunnen uitspreken.
     
  • We streven ernaar generaliseerbare kennis te leveren: we zoeken naar kennis die specifieke situaties overschrijdt en op verschillende situaties toepasbaar is, ook al wordt die kennis verzameld door middel van gevalsstudies. Met andere woorden: we zoeken naar generaliseerbare kennis.
     
  • We volgen de gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: de wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: op ons onderzoek is de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' van 1 december 2018 van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan, valt onder de Nivel-gedragscode wetenschapsbeoefening.
     
  • We dragen met een intern controlesysteem zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces: we hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit ervan te verhogen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.
     
  • Onze adviezen en aanbevelingen komen voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek: de resultaten in onze openbare publicaties kunnen we voorzien van een aanbevelingen en adviezen. Deze hebben hun wortels in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Gericht op brede verspreiding

We hechten eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en daaruit voortkomende resultaten, daar ook toegang toe heeft. We zoeken altijd naar de beste manier om onze kennis te verspreiden en maken gebruik van wetenschappelijke of maatschappelijke rapporten en artikelen, grafische toepassingen en animaties, social media, presentaties en workshops.

Op wetenschappelijke basisAcademische inbedding: hoogleraren Nivel

Het Nivel werkt nauw samen met de universitaire onderzoekswereld. Diverse medewerkers zijn als hoogleraar verbonden aan een universiteit of hebben een dubbelaanstelling bij een veldorganisatie.

Internationaal onderzoekOok actief in internationaal onderzoek

Het Nivel zet zijn kennis ook in internationaal verband in. Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Nivel Kenniscentrum. Spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-07-2021; geraadpleegd op 26-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/spilfunctie-tussen-wetenschap-beleid-en-praktijk