dementie

Dementiemonitor Mantelzorg 2018: de uitkomsten

Door de dementie van hun naaste is het voor mantelzorgers vaak moeilijker om sociale contacten te onderhouden. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland. Mantelzorgers die deelnamen aan de monitor zijn tevreden over de geboden professionele zorg, maar ervaren vooral in instellingen een gebrek aan ‘vaste gezichten’.

Themarapport dementie en dementiezorg: Meer ondersteuning nodig voor mantelzorger

Begeleiding van een casemanager is van groot belang voor veel mantelzorgers  om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Meer over de behoeften aan zorg én het zorgaanbod staat in het rapport “Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg”. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg . 

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe.

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in samenwerking met onderzoeksinstituut NIVEL onder ruim 3400 mantelzorgers.
Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers doen nog nauwelijks beroep op vrijwilligershulp

In Nederland is een behoorlijk aanbod van georganiseerde vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Bij de meeste vormen is een welzijns-  of vrijwilligersorganisatie betrokken. Uit de praktijk blijkt echter dat nog weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp. Dat is een van de conclusies in de NIVEL-kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’. De kennissynthese biedt een inventarisatie van de kennis over en het gebruik van vrijwilligershulp door mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Hoe staat het met de financiering van casemanagement dementie?

In 2015 verandert er veel in de langdurige zorg, wat ook consequenties heeft voor de financiering van de dementiezorg. Zo valt casemanagement bij dementie vanaf begin dit jaar onder de Zorgverzekeringswet. Ook is er een nieuwe Beleidsregel Ketenzorg Dementie die bedoeld is om regionale samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Het Ministerie van VWS vroeg het NIVEL in samenwerking met Alzheimer Nederland een online peiling uit te voeren naar de stand van zaken bij inkoop en financiering.

Mantelzorger kan door dankzij casemanager dementie

Mantelzorgers zijn zeer te spreken over casemanagers dementie, zo blijkt uit een meting met de CQ-index die het NIVEL hiervoor samen met de Stichting Geriant ontwikkelde. Zij vinden de casemanager vooral belangrijk voor het welzijn van hun naaste en hebben tegelijkertijd weinig oog voor zichzelf.

Dementie: mantelzorger weet Wmo-loket nog niet te vinden

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn onverminderd zwaar belast. Gemeentes worden komend jaar verantwoordelijk voor hun ondersteuning, maar veel mantelzorgers weten de weg naar het gemeentelijke Wmo-loket nog niet te vinden.

Ondersteuning van plezierige activiteiten bij dementie nu ook online

De website actiefbijdementie.nl biedt mantelzorgers van mensen met dementie ideeën voor plezierige activiteiten en mantelzorgers die daar graag hulp bij willen kunnen zich er aanmelden voor een e-coachingsprogramma. Het NIVEL deed onderzoek naar hun ervaringen met dit programma en publiceert daarover in TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts.

Dementie leidt tot meer huisartsbezoek

Mensen met dementie hebben in de periode voor en na de diagnose meer contact met hun huisarts dan een vergelijkbare groep zonder dementie. Zij komen vaker met klachten zoals depressie, schaafwonden, schrammen en blaren of geheugen-, concentratie- en oriëntatiestoornissen. Ook hun partners komen geregeld bij de huisarts, vooral in het jaar na de diagnose. Dit blijkt uit een publicatie gebaseerd op onderzoek in de NIVEL Zorgregistraties in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Contacten medewerkers essentieel voor goede dementiezorg

Sociale netwerken van verzorgend personeel op afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn van groot belang voor een goede zorg aan ouderen met dementie. Meer communicatie en meer uitwisseling van advies tussen verzorgenden, leiden tot een betere kwaliteit van zorg, zo stelt Sandra van Beek in onderzoek dat zij uitvoerde bij het NIVEL, waarop zij 30 september promoveert aan de Universiteit Utrecht. 

Pagina's