Stagiaires/internship

Het Nivel is op korte termijn op zoek naar stagiaires voor het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel)
Het Nivel doet sociaal-wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek op alle terreinen van de gezondheidszorg. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg voor patiënten, professionals, zorgorganisaties en beleidsmakers. Ons onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en we willen dat onze resultaten bruikbaar zijn voor de praktijk. Tegelijk voldoet ons onderzoek aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek. Het Nivel ontvangt en werft zowel subsidies en opdrachten voor onderzoek van wetenschappelijke fondsen (zoals ZonMw) als beleidsorganisaties (zoals het ministerie van VWS en beroeps- en brancheorganisaties) voor toepassingsgericht onderzoek. We streven naar een goede combinatie van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. 

Over de afdeling
Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen ligt de focus vooral op de impact van blootstelling vanuit de leefomgeving op de menselijke gezondheid en veiligheid. Binnen het Nivel is dat een onderzoeksthema met een erfenis die van de coronacrisis en de aardgasbevingen in Groningen teruggaat naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en de vliegramp Bijlmermeer in 1992. We zetten ons in om kennis over de gezondheidsgevolgen en nazorg bij rampen en crises te onderhouden om zo beter voorbereid te zijn op de dreigingen van vandaag en morgen. We staan klaar om te monitoren als er iets speelt. Dat geldt voor crises, maar ook als er zorgen zijn in de nabijheid van industrie, landbouw en veehouderij of technische installaties. Daarvoor werken we samen met vele partijen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Omschrijving opdracht
De huidige coronapandemie heeft verstrekkende gevolgen op de fysieke en geestelijke gezondheid. Sinds de eerste fases van de uitbraak is er een enorm aantal studies, van wisselende kwaliteit, hierover gepubliceerd. 

Om een grote literatuurdatabase op te bouwen met betrouwbare informatie over de psychosociale en fysieke impact van de corona pandemie en gerelateerde maatregelen, zullen een zestal systematische reviews worden uitgevoerd. Hiervoor zijn zes thema’s geïdentificeerd: Fysieke gezondheidseffecten, zorgbehoefte en -gebruik, risico- en beschermende factoren, indirecte effecten door maatregelen, emotionele/psychische effecten en sociale effecten.

De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

 • Wat is de mogelijke impact van de corona-crisis en bijbehorende maatregelen op basis van de beschikbare (inter)nationale literatuur en hoe sterk is de huidige wetenschappelijke evidentie? 
 • Wat is de impact voor verschillende populatiegroepen (incl. coronapatiënten, ouderen, jongeren, vrouwen, mannen, specifieke beroepsgroepen, mensen met bepaalde (co-)morbiditeit). 

Binnen het onderzoek ga jij met één van deze zes thema’s aan de slag, door het uitvoeren van een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek. Je werkt in een team van onderzoekers van Nivel en RIVM. Met dit onderzoek worden de effecten van COVID-19 op de gezondheid in kaart gebracht zodat hiermee nazorg en herstel zo goed mogelijk kan worden ingericht.

Er zijn vier stageplekken beschikbaar, twee bij het RIVM en twee bij Nivel. Bij welke organisatie je je stage gaat uitvoeren, is afhankelijk van het thema waarmee je aan de slag gaat.

Vereisten:

 • kan gestructureerd en nauwkeurig werken;
 • goede beheersing van de Engelse taal;
 • goed in staat om uit een grote hoeveelheid bronmateriaal de kern te destilleren;
 • in staat om verantwoordelijk om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
 • proactieve, zelfstandige werkhouding.

Bijzonderheden

 • om deze opdracht uit te voeren, dien je een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Bosmans via m.bosmans@nivel.nl.

Reageren:

Jouw reactie (CV en motivatiebrief van max. één A4) kun je tot en met 10 mei a.s. richten aan het Nivel, t.a.v. Mark Bosmans per e-mail: vacatures@nivel.nl.

In English:

Internship

Netherlands Institute for Health Services Research (Nivel) and The National Institute for Public Health and the Environment)  are looking for interns.

 

Organisation:                    RIVM/ Nivel

Location:                             Bilthoven/ Utrecht

Hours:                                In consultation

Duration:                            4 months (on the basis of 36 hours per week)

Period:                                 From May 25th 2021 onwards

Deadline reactions:        May 10th 2021

 

Netherlands Institute for Health Services Research (Nivel)

Nivel conducts social science and policy-oriented research in all areas of healthcare. In this way we contribute to future-proof healthcare for patients, professionals, healthcare organizations and policymakers. Our research is in line with the problems and challenges facing healthcare and we want our results to be useful in practice. At the same time, our research meets the requirements of scientific research. Nivel receives and recruits both grants and research assignments from scientific funds (such as ZonMw) and policy organizations (such as the Ministry of Health, Welfare and Sport and professional and sector organizations) for application-oriented research. We strive for a good combination of scientific and social relevance.

 

About the department (Nivel)

Within the research department of Disasters and Environmental Hazards, the focus is on (1) safety and health effects of exposure to disasters, crises and other environmental hazards; (2) The optimal response by governments, public and private organizations, civil society and citizens before, during and after the exposure/crisis. The research fits within a long history of health monitoring and evaluation research at Nivel, going back from the current COVID-19 pandemic and gas-related earthquakes in Groningen to the fireworks disaster in Enschede in 2000 and the airplane crash in the Bijlmermeer in 1992. We strive to maintain knowledge about the health impact of disasters, crises and other environmental hazards, and about psychosocial support given to those affected, in order to be prepared for future threats. When a disaster or crisis occurs, we monitor its impact. We collaborate with many organizations, including national and local governments.

 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) protects and promotes public health and consumer safety, and we help to protect the quality of the environment. We’ve done so for more than a hundred years and RIVM has become a knowledge institute that is at the heart of society. RIVM carries out independent research and provides the government with trusted policy advice regarding health and the environment. We deal with issues concerning infectious diseases, vaccinations, population studies, lifestyle, nutrition, drugs, the environment, sustainability and safety. We do this through research, advice, direction or implementation. RIVM annually produces and publishes numerous reports. RIVM has a total of approximately 1.500 staff.

 

About the department (RIVM)

The Human Environment and Aftercare Department (GLN) assesses the risk of health effects as a result of exposure to environmental pollution and incidents. The department also advises on the desirability of health research and psychosocial aftercare after disasters and incidents, in close consultation with local partners and with VWS.

 

Description of the assignment

The current corona pandemic has far-reaching consequences for physical and mental health. Since the early stages of the outbreak, a huge number of studies have been published on this. These studies have been of varying quality.

 

In order to build a large literature database with reliable information about the psychosocial and physical impacts of the corona pandemic and related measures, systematic reviews will be carried out. Six themes have been identified: Physical health effects, health care needs and use, risk and protective factors, indirect effects of measures, emotional/ psychological effects and social effects.

 

The following research questions will be answered:

 

 • Based on the available (inter)national literature, what are the possible impacts of the corona crisis and associated measures, and how strong is the current scientific evidence?
 • What are the impacts on different population groups?

 

Within the program you will work on one of these six themes by conducting an extensive systematic literature search. You will work in a team of researchers from RIVM and Nivel. Through this research, the effects of COVID-19 on health will be mapped out so that aftercare and recovery can be organized as effectively as possible.

 

There are four internships available, two at RIVM and two at Nivel. The organization at which you will carry out your internship depends on the theme you will be working on.

 

Requirements

 • Structured and precise manner of working;
 • Good command of the English language;
 • Good ability to distill the essence from a large amount of literature;
 • Able to handle confidential information responsibly;
 • Good communication skills (written and oral);
 • Proactive, independent work attitude.

 

Special requirements

 • To carry out this internship, you may need to submit a certificate of good conduct (VOG);
 • RIVM and Nivel believe in diversity. It doesn't matter where you were born, what you believe in and who you love, we will only consider your skills and motivation to bring this assignment to a successful conclusion.

 

Reactions and questions

All questions can be directed to Mark Bosmans (m.bosmans@nive.nl) . Reactions (CV & motivation letter of max. one A4) must be submitted by e-mail to: vacatures@nivel.nl.