Voorzitter Privacycommissie Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 

Het Nivel zoekt per 1 juli 2023 een voorzitter voor de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, om de adviserende rol van de commissie omtrent gegevensbescherming en hergebruik van (zorg)gegevens in te vullen en uit te dragen. 

Reageren

Het Nivel

Het Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, doet hoogwaardig onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. In totaal werken er bij het Nivel ongeveer 190 medewerkers, van wie er ruim honderd onderzoeker zijn. Ons onderzoek sluit aan bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en is direct toepasbaar in de zorgpraktijk. Tegelijk voldoet het aan de eisen die de wetenschap stelt; we streven naar een goed evenwicht tussen wetenschappelijk verantwoord onderzoek en maatschappelijke relevantie. De resultaten van ons onderzoek verspreiden we breed, alle publicaties van het Nivel zijn openbaar beschikbaar op onze website. Meer weten? Bekijk de video Het Nivel in 2 minuten

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel beschikt over een unieke onderzoeksinfrastructuur van landelijke databases en panels, waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek verrichten. Daarbinnen is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn een belangrijk registratiesysteem met een enorme dataverzameling van zorggegevens én de kennis en kunde deze in te zetten voor onderzoek. De (gepseudonimiseerde) gegevens zijn afkomstig van de elektronische medische dossiers van huisartsen, paramedici en huisartsenposten in de eerstelijnszorg. In totaal bevat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn de zorggegevens van ongeveer 1,9 miljoen ingeschreven patiënten over een periode van meerdere jaren. Data-experts van het Nivel verwerken deze gegevens tot bruikbare data voor onderzoek. Vervolgens zetten onderzoekers deze data in voor beleidsgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek, met als uiteindelijk doel bij te dragen aan betere zorg.

Governancestructuur

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een governancestructuur. Deze governancestructuur omvat een representatie van de betreffende beroepsgroepen van de deelnemende zorgverleners en borgt de interne kwaliteit van het onderzoek. De Privacycommissie is onderdeel van deze governancestructuur en adviseert vanuit deze rol de stuurgroep van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en de directie van het Nivel, over aspecten van gegevensbescherming en privacy. 

Functie-inhoud

De Privacycommissie adviseert Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maandelijks schriftelijk over onderzoeken en gegevensaanvragen waar mogelijk risico’s mee zijn gemoeid in het kader van gegevensbescherming. Daarnaast adviseert de Privacycommissie over mogelijke consequenties van privacygerelateerde aspecten van relevante wet- en regelgeving. Ook geeft de commissie advies over voorgenomen wijzigingen in het governancedocument, in het privacyreglement, in samenwerkingsovereenkomsten met deelnemers en in de gegevens die worden verzameld. Ten slotte beoordeelt de commissie of voorgenomen wijzigingen in het licht van de relevante wet- en regelgeving kunnen worden doorgevoerd. Lees er meer over bij Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De Privacycommissie komt twee keer per jaar bijeen. Als voorzitter zit je de bijeenkomst voor en stel je in overleg met het Nivel de agenda op. 

Profiel

De voorzitter van de Privacycommissie:

  • heeft statuur en een netwerk op het vlak van bescherming van persoonsgegevens in onderzoek (privacybescherming);
  • heeft gedegen en actuele kennis op het vlak van de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Gedragscode Gezondheidsonderzoek;
  • heeft kennis van en ervaring met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
  • is bekend met het soort onderzoek dat het Nivel met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn doet (onderzoek op basis van routinematig verzamelde zorgdata); 
  • onderschrijft het maatschappelijk belang van het hergebruik van (zorg)gegevens voor onderzoek;
  • kan voorzitten en is in staat perspectieven samen te brengen en adviezen van de commissie te formuleren en uit te dragen.

Wij bieden

  • een vacatievergoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Nivel of over de te volgen procedure kun je contact opnemen met prof. dr. Jeroen Hasselaar, hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg en projectleider Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, via j.hasselaar@nivel.nl, of met dr. mr. Remco Coppen, directiesecretaris/jurist en lid van de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, via r.coppen@nivel.nl