Vraag Aanbod Analyse Monitor eerste lijn

Het doel van de VAAM is dat er bij de inrichting van de eerstelijns zorg in een wijk of regio meer rekening wordt gehouden met de vraag naar zorg van patiënten/burgers. 

De VAAM levert beleidsondersteunende informatie, waarmee het aanbod aan eerstelijnszorg en de zorgvraag van de bevolking op lokaal niveau (per gemeente of postcodegebied) op elkaar afgestemd kunnen worden. De VAAM schat met behulp van gegevens van Nivel Zorgregistraties eerste lijn, en het CBS hoeveel eerstelijnszorg er nodig is in een wijk of regio. De eerstelijnszorg wordt uitgesplitst naar: zorg in de huisartspraktijk, zorg op de huisartsenpost en psychosociale zorg.

De VAAM verschaft u daarmee in een oogwenk inzicht in de geschatte vraag van huisartsenzorg voor het gebied van uw interesse.

De VAAM toont cijfers op gemeente- en postcodeniveau. De schattingen zijn gebaseerd op de bevolkingskenmerken van het geselecteerde gebied.

De cijfers van de VAAM zijn te vinden op:

www.roswijkscan.nl/vaam

Met de VAAM willen het Nivel en de NPCF (in samenwerking met het Ministerie van VWS en het ROS-netwerk) een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijnsvoorzieningen op de lokale vraag. Het instrument past in de breed gedragen visie dat een sterke eerste lijn het antwoord is om de gezondheidszorg in de toekomst bij een toenemende vraag betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor het lokale en regionaal niveau. Regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) adviseren en begeleiden op lokaal en regionaal niveau de samenwerking met partijen om het zorgaanbod vorm te geven onder andere afhankelijk van de aard en omvang van de populatie en (lokale) zorgvraag.