Overzicht van aanvragen

Aanvragen 2019
* : De beoogde uitvoering van deze projecten is voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en akkoord bevonden voordat de uitvoering is gestart.
 • RIVM, CBS, Nivel: Eenduidige cijfers over morbiditeit
 • Long Alliantie Nederland: Feiten en cijfers Longziekten
 • RIVM: Jaarrapportage Respiratoire Infecties
 • Griepalert.nl: Voorspelling Griep Nederland
 • GGD West-Brabant: Voorspellen van duur, ernst en hoogtepunt van een griepepidemie op lokaalniveau
Aanvragen 2018
 • Nivel: Using social media to improve influenza surveillance: the FluTrend project
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • Baker Heart and Diabetes Institute: Global and country-specific rates and trends in incidence of diagnosed type 2 diabetes (GLOBALDIAB) 
 • Nivel: De effecten van een landelijke depressiecampagne op google zoekgedrag en zorggebruik
 • Nivel en AMC: Case 2: de beste keuze van antibiotica bij neus-/bijholteontsteking bepalen met machine leaning technieken (deelproject van kennissynthese 'innovatieve technieken')
 • Veiligheid.NL: Vóórkomen van contacten voor letsels in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost
 • Nivel: Examining differences in out-of-hours primary care use in Belgium and the Netherlands using routine registration data: a cross sectional study
 • Nivel: Generiek voorschrijven binnen het formularium door de huisarts
 • Nivel: Differences between direct access and referral to a physiotherapist
 • Nivel: De effecten van een landelijke depressiecampagne op google zoekgedrag en zorggebruik
 • RIVM: RIVM jaarrapport respiratoire infecties
 • IVM: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • Nivel en NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie
 • Nivel: Haalbaarheidsstudie lerend zorgsysteem ambulancezorg*
 • Nivel: Verandering in hulpvraag vanwege psychische problematiek en de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode 2011-2017
 • Nivel & NSCR: Zorggebruik en gezondheidsproblemen van gedetineerden voor en na hun detentie*
 • RIVM: RIVM jaarrapport RVP 2017
 • AMC: Prenatal famine exposure and dementia*
 • Nivel: Griepvaccinatiegraad
 • RIVM: Incidentie en prevalentiecijfers t.b.v. VZinfo en Staat VenZ
 • Nivel: Zorg voor mensen met multimorbiditeit*
 • RIVM: Chronisch ziekten modellering
 • RIVM: Inzicht in ziektelast van Respiratoir Syncytieel Virus in jonge kinderen*
 • NHG: NHG standaard Urineweginfecties
 • Nivel: Proeftuin ambulanceverpleegkundige acute huisartsgeneeskunde voor de huisartsenpost*
 • CBS: Licht verstandelijk beperkten*
 • Verwey-Jonker Instituut: Werken met NAH
 • Nivel & CBG: Voorschrijven van Champix bij stoppen met roken
 • CBS: The potential of enriched cause of death data for diseases related mortality statistics*
 • Hartstichting: Incidentie en jaarprevalentie van hartfalen over het jaar 2017, naar leeftijd en geslacht
 • Veiligheid NL: Jaarlijkse rapportage alcoholintoxicaties
 • Erasmus MC: ROBINSCA: Risk OR Benefit IN Screening for Cardiovascular disease
 • Nivel: Astma medicatie in de eerste lijn
 • AUMC:   Validation of a modified CHARGE-AF score for predicting incident atrial fibrillation using primary care data from the Nivel registry: a feasibility study
 • CBS: huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
 • Bohn Stafleu van Loghem: Epidemiologisch hoofdstuk in handboek voor urogynaecologie
 • Ministerie van VWS: Behoefteraming neurostimulatie/deep brain stimulation behandelingen
 • RIVM: hitte en huisartsendata
 • Nivel: Agendaplanning op de huisartsenpost
 • Rijksuniversiteit Groningen en Nivel: Identificatie van slecht gereguleerde diabetespatiënten in de eerste lijn
 • RIVM: Surveillance van soa en hiv in Nederland, jaarrapport RIVM
 • Nivel: Laag urgente contacten met de hap en vervolgcontact met de huisarts*
 • CBS: jaarlevering huisartsgegevens ten behoeve van de statistiek Huisartsenzorg van het CBS
 • RIVM: Voorkomen MDL-aandoeningen
 
Aanvragen 2017
 
 • Nivel: Validering van gegevens ziekte van Parkinson
 • Nivel: Verkenning van de toename van hoog-urgente contacten (U1 en U2) op de huisartsenpost Inzicht in de Nederlandse Triage Standaard
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • Nivel: Pilot studie Patroonherkenning*
 • Nivel: Lange termijn effecten van kanker bij kinderen*
 • Nivel: Zorggebruik en substitutie in de eerste lijn*
 • Longfonds: Impact astma en COPD
 • Ministerie van Defensie: Incidentiecijfers in relatie stof blootstelling militairen Mali
 • Nivel: Haalbaarheidsonderzoek binnen de Nivel Zorgregistraties
 • RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info: Incidentiecijfers van Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
 • Pollennieuws en Hooikoortsradar: Hooikoortsradar
 • CBG: Voorschrijven valproaat in Nederland
 • Universiteit van Amsterdam: Verband leggen tussen daadwerkelijke incidenten van griep en online zoekgedrag
 • Nivel: Thema rapportage Depressie ihkv Staat voor de Volksgezondheid
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: Handboek Werken met cijfers in het FTO
 • HONK: M&I verrichtingen bij ouderen van 85 jaar en ouder
 • RIVM / Centrum KVZ: Indicatoren omvang en impact hersenaandoeningen
 • KPMG Plexus: Zorgcentrum Dermatologie
 • RIVM: Annual report. Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2016/2017
 • RIVM: Jaarrapport Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2016
 • Nivel: Veehouderij en gezondheid omwonenden (deel 3): monitoring in de huisartspraktijk 2007-2016*
 • Nivel: Huisartsenzorg Aruba in kaart gebracht 
 • RuG/UMCG: Ontwikkeling van een risico taxatie instrument voor SOLK*
 • WUR: Bijtprotocol
 • VU medisch centrum: Cardiovasculair risicomanagement medicatie bij ouderen: speelt kwetsbaarheid een rol bij voorschrijven?
 • Universiteit Utrecht/ Nivel: To identify and compare indications for prescribing antidepressant drugs in general practice in two elderly populations Netherlands and Catalonia: a methodological study
 • CBS: Participatie van personen met een beperking of chronische aandoening*
 • Reade: De associatie tussen diabetes mellitus en inflammatoire gewrichtsaandoeningen in Nederland
 • Nivel: Nivel Zorgmonitor Krimpgebieden
 • GGD/GHOR Nederland: Surveillance cijfers infectieziekten per GGD
 • Hartstichting: Cijfers over aantal personen met HVZ en aantal nieuwe ziekte-episodes
 • RIVM, Afdeling Soa/Hiv, Epidemiologie & Surveillance, Centrum Infectieziekte Bestrijding: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Erasmus School of Health Policy and Management: Gebruik van diagnose-informatie uit huisartspraktijken in de risicoverevening via de methode van constrained regression
 • HarmonicSS: HarmonicSS* (Identificeren van patienten met Sjögren in huisartsendata)
 • Nivel: Definiëren van patiëntprofielen en evaluatie van de behandeling van patiënten met overgewicht bij de diëtist
Aanvragen 2016
 • RIVM: Tabak en ziekten van het ademhalingsstelsel (binnen programma Zinnige zorg)
 • Nivel: Analyse betrouwbaarheid en validiteit landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek huisartsen*
 • Huisartsencoöperatie Deventer e.o.: cijfers prescriptie voor jaarverslagen voor huisartsen HCDO
 • Nivel: Monitor Basis-GGZ
 • St. SEZU: Analyses huisartspraktijken in gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
 • RIVM: Non-specific effects of vaccination*
 • Ksyos Telemedisch Centrum: Association between the use of secondary teledermatology and physical referrals to the dermatologist by general practitioners in Dutch primary car
 • Nivel: Verandering in morbiditeit en zorgvraag op de huisartsenpost*
 • Nivel: Effect van aios op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk
 • RIVM: RIVM SOA PICC-UP studie
 • Nivel: Raming toekomstige vraag voor HA praktijken
 • RIVM: Het individuele effect van het bivalente HPV vaccin op het voorkomen van genitale wratten bij vrouwen in de algemene bevolking*
 • Nivel: Serious game voor strategisch praktijkmanagement in de huisartsenzorg
 • CBG: Opioïden gebruik in de huisartsenpraktijk
 • NHG: Top-25 van ATC-codes
 • Nivel: Impact van overstappen Thyrax Duotab naar levothyroxine van andere fabrikanten; een prospectief onderzoek*
 • VWS: Cijfers specialité
 • NKI: Diabetes na bestraling voor Teelbalkanker
 • Nivel: Griepvaccinatiegraad 2015-202
 • RIVM: Jaarrapportage respiratoire surveillance
 • RIVM: Aanvraag incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Berekening kengetallen gebruik eerstelijns zorg, in het bijzonder de 'Kosten van Ziekten'
 • Alterra Wageningen: Groen en ADHD bij kinderen
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • Nivel: Evolution of the timing of influenza activity in the Netherlands
 • Nivel: Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk
 • Trimbos: Inzicht krijgen in alcoholproblematiek bij 55-plusser
 • RIVM: Effect van veranderingen in influenzavaccinatie in Nederland
 • Universiteit Utrecht en Nivel: Opioide geneesmiddelen in NL: verschillen in voorschrijfgedrag*
 • Nivel: Crp point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost
 • Nivel: Gezondheidstests en de effecten op zorggebruik
 • Nivel: Monitoren effecten publiekscampagne depressie op instroom van jongere vrouwen en adolescenten in de huisartspraktijk
 • Nivel/LAREB: Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas
 • RIVM: Estimation of age-specific susceptibility to influenza in the Netherlands and its relation to loss of CD8+ T-cell memory
 • Nivel: Zorgmijden. Wat is de invloed van het eigen risico op het opvolgen van verwijzingen naar de medisch specialist?*
 • RIVM: Tweejaarlijkse afname van de rotavirus incidentie in Nederland en impact van rotavirus vaccinatie in Europa
 • Nivel: Huisarts en Wetenschap column kinderen met koorts
 • Nivel: Registratie gezondheidsproblemen na de behandeling van kanker*
 • RIVM: Praktijkvariatie in verwijzingen naar de tweede lijn.
 • RIVM: Surveillance van soa/hiv in Nederland; jaarrapport van het RIVM
 • Nivel: Nivelbijdrage monitor Basis-GGZ (VWS)
 • CBS: Vooronderzoek populatieafbakening chronisch zieken en gehandicapten
 • Nivel: Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheidsproblemen van omwonenden*
 • Nivel: Project Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk*
 • Nivel: Identification of overweight and obesity in general practices*

Aanvragen 2015

 • RIVM: soa/hiv surveillance in Nederland, jaarrapport 2014
 • Nivel: Urban neighbourhouds and health
 • Nivel: Monitor psychische hulpvraag 2014 c.q. POH-GGZ: substitutie of nieuwe markt?
 • Regionale Huisartsenpost Zutphen: meetperiode acute zorg
 • RIVM: aanvullende analyse schaduwmonitor
 • Universiteit Twente: Het effect van (point-of-care) diagnostiek in de 1e lijn op de behandeling en doorverwijzing naar de 2e lijn
 • Pacmed: Pacmed Research
 • AMC: Diabetische wonden in de Nederlandse huisartsenpraktijk
 • UMCG/Nivel: Consequences of polypharmacy and comorbidity on adherence of older depressed patients in general practice
 • Nivel: Monitoring pilot Huisarts en Jeugdzorg, Gorinchem
 • Nivel: Suïcide pogingen op de hap
 • IVM: Handboek werken met cijfers in het FTO
 • Nivel: Vervolgstudie medicatieveiligheid (HARM project)
 • Afdeling sociale geneeskunde AMC, Universiteit van Amsterdam: the influence of gender concordance on prescribing behavior.
 • Nivel: Medicatiegebruik bij multimorbiditeit
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse RVP-rapport
 • RIVM: Burden of infectious diseases in elderly
 • UMC Utrecht: Predictors of mental health related quality of life among prostate cancer survivors and an age matched non-pc norm group
 • RIVM: Acute zorg (op de website volksgezondheidenzorg.info)
 • Universiteit Utrecht & Nivel: Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO)
 • NHG: Morbiditeitscijfers
 • Nivel: Griepvaccinatiegraad 2014
 • Huisartsen Cooperatie Deventer en Omstreken (HDCO): Aanvullende feedback cijfers ha zorg - 12 ATC codes
 • Erasmus MC: Atopische ziekte
 • RIVM: Associatie van influenza met morbidity and mortality
 • Radboud University Medical Centre: Huisartsgeneeskundig seksuologisch handelen bij vrouwen met candida
 • Nivel: Identificeren van oudere patiënten voor een medicatiebeoordeling op basis van routine zorggegevens van de huisarts
 • Erasmus MC: Oorzaken, voorkomen, behandeling en gevolgen van veel voorkomende aandoeningen bij kinderen in de eerste lijn
 • LUMC: Is er een verband tussen het toenemend gebruik van voorlichtingen site Thuisarts.nl en het gebruik van eerstelijnszorg?
 • Nivel: Zorgzwaarte in de huisartsenpraktijk
 • Nivel: Rapid Risk Assessment Zoönosen
 • Nivel: Routinematig vastgelegde zorggegevens in de huisartsenpraktijk als bron voor kwaliteitsinformatie
 • Hartstichting: HVZ-cijfers Hartstichting
 • Nivel: Reumazorg in Nederland*
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: (Proactieve) coping en maatschappelijke uitkomsten
 • Nivel: Ambulance Spoedritten in de regio Zuid-Holland Zuid
 • Nivel: Registratie van bijwerkingen in de huisartsenpraktijk
 • VUmc: Aanvullende gegevensverzameling onder NZR Peilstation huisartsen in het kader van de rubriek levenseinde
 • Rutgers WPF: seksuele gezondheid
 • Nivel& Universiteit Maastricht: Het gebruik van e-mail consulten in de huisartsenpraktijk
 • LUMC: Boek 'Kleine kwalen bij kinderen'
 • RIVM: Soa/HIV surveillance in Nederland, jaarrapport 2015
 • Nivel: Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn
 • Nivel& IVM: Medicatie bij astma en COPD
 • Nivel: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen door huisartsen
 • RIVM: Rapid Risk Assessment Zoönosen*
 • VU Medisch Centrum: Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia (BESIDE)*

 

Aanvragen 2014
 • Stichting Koel: Project Cardiologie substitutie
 • Erasmus Universiteit Rotterdam: Economische evaluatie van de optimum continence service specificatie
 • Nivel:  De vraag naar MDL-artsen in relatie tot de verdeling van patiënten met klachten aan de spijsverteringsorganen in de eerste en tweede lijn
 • Gezondheidsraad en Nivel: ADHD Advies
 • RIVM en Nivel: Evaluatie twee pakketmaatregelen (Benzodiazepines en Acetylcysteine)
 • Nederlands Kanker Instituut: Long-term risk of diabetes mellitus after Hodgkin lymphoma
 • Nivel - TRANSFoRm project: Evaluatie TRANSFoRm: gebruik van routinematig verzamelde gegevens uit huisartsenpraktijken voor patiënten werving
 • Nivel: Onderzoek rond de invoering Basis GGZ
 • Nivel: VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor)
 • Caransscoop: HIS koppeling ROS Wijkscan
 • NHG: Antibioticagebruik bij acute keelpijn
 • Nivel: Veehouderij en gezondheid
 • GGD Amsterdam: ROtterdam-AMsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid (ROAM)
 • Nivel: Hittegolven en huisartsenconsulten
 • IVM: Voorchrijfgegevens t.b.v. handboek aposWerken met cijfers in het FTapos
 • Nivel: Patient- and treatment characteristics of patients visiting a physiotherapist due to knee or ankle complaints
 • Nivel: Eerstelijn en infectieziektebestrijding
 • Nivel: Prevalentie traumatisch hoofdletsel op de hap
 • AMC: Incidentie-trend dementie
 • RIVM: Incidentie waterpokken en gordelroos i.v.m. jaarlijkse Rijksvaccinatieprogramma-rapport
 • Nivel: Consumentenperspectief en hun zorggebruik
 • Nivel: Meerjarige monitoring van GGZ hulpvragen en verwijzingen
 • Universiteit Maastricht: POH-GGZ detectie alcohol en drug
 • Nivel: Patiëntervaring in relatie tot zorginhoud in de fysiotherapiepraktijk*
 • Nivel: Maagzuurremmers: gevolgen van veranderingen in de vergoeding
 • Alterra: Vitamin G revisited: distinguishing between types of local greenery
 • RIVM: Ziektelast van ongunstige arbeidsomstandigheden
 • Reade: Musculoskeletale klachten, infecties en comorbiditeiten in huisartspraktijk registraties als predictor voor het ontstaan van reumatoïde artritis
 • Nivel: Ambities van de huisartsen
 • UMCU opleiding fysiotherapiewetenschap: Patiënten met schouderklachten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk
 • Nivel: AstraZeneca: Haalbaarheidsonderzoek binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
 • Nivel: Leidt terughoudend voorschrijven van antibiotica tot meer contacten met de huisartsenpost
 • Nivel: Wat is de rol van patiënten van het afwijken van richtlijnen van huisartsen?

*: De beoogde uitvoering van deze projecten is voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties en akkoord bevonden voordat de uitvoering is gestart.