Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 3.500 zelfstandig wonende mensen uit de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder met een medisch gediagnosticeerde chronische somatische ziekte en/of matige tot ernstige zintuiglijke of motorische beperkingen. 

Werving
De deelnemers aan het NPCG worden geworven via huisartsenpraktijken (landelijke steekproef uit de Registratie Gevestigde Huisartsen) op basis van een door een arts gestelde diagnose van een chronische somatische ziekte. Mensen met lichamelijk beperkingen stromen vooral in via bevolkingsonderzoeken zoals het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (SCP), het Woning Behoefte Onderzoek  en WoON-onderzoek (ministerie van VROM). Sinds 2010 wordt ook gebruik gemaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, CBS) voor de instroom van mensen met een lichamelijke beperking. (zie ook: Van den Brink-Muinen et al., 2008)

De deelnemers vullen bij aanvang van hun deelname aan het panel een instroomvragenlijst in, waarin o.a. de SCP-vragenlijst voor beperkingen is opgenomen. Hierdoor kan van alle deelnemers worden vastgesteld of bij hen sprake is van lichamelijke beperkingen en zo ja, wat de aard en ernst ervan is. Tevens wordt van alle panelleden bij aanvang van hun deelname een aantal medische gegevens opgevraagd bij hun huisarts, uiteraard met toestemming van de betrokkenen. Hierdoor kan ook van degenen die via de bevolkingsonderzoeken zijn ingestroomd worden vastgesteld of bij hen sprake is van medisch gediagnosticeerde chronische ziekten.

Dataverzameling
De panelleden doen twee keer per jaar (voor- en najaar) mee aan een reguliere enquête. Daarnaast kunnen zij één keer worden gevraagd deel te nemen aan een flexibele peiling. De reguliere peilingen gebeuren tot op heden vooral schriftelijk en in een enkele geval telefonisch (mensen die niet of slecht kunnen lezen of schrijven); de flexibele peilingen betroffen tot nu toe uitsluitend telefonische peilingen. Sinds 2010 wordt ook de mogelijkheid om deel te nemen via internetenquêtes aangeboden.

Gebruik maken van het NPCG voor eigen onderzoek
Het NPCG kan ook door andere organisaties gebruikt worden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook kunt u gebruik maken van reeds verzamelde gegevens.

Betrokken partijen
Het NPCG is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking'. De monitor wordt gefinancierd door het ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de monitor is een programmeringcommissie ingesteld. Hierin nemen, naast vertegenwoordigers van beide ministeries, vertegenwoordigers van het Sociaal Cultureel Planbureau en Ieder(in) deel.

Jaarverslag 2016
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de activiteiten en belangrijkste resultaten van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking'. Dit overzicht wordt gepubliceerd in het Jaarverslag. Het Jaarverslag 2016 is online in te zien.

Bekijk hier het privacyregelement.