Groot, K. de, Maurits, E., Francke, A.
Aantrekkelijkheid van het werken in de wijkverpleging: een online focusgroepstudie onder verpleegkundigen.
Verpleegkunde, 33 (2018) 2, p. 14-18.
DOEL: De doelen van dit exploratieve, kwalitatieve onderzoek waren het verkrijgen van diepgaande kennis over welke aspecten verpleeg- kundigen aantrekkelijk vinden in hun werk in de wijkverpleging en nagaan of deze aspecten verschillen voor verpleegkundigen met ver- schillende opleidingsniveaus.
METHODE: Discussies werden in 2016 gehouden middels zes online focusgroepen met in totaal 38 verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging. De transcripten werden geanalyseerd aan de hand van de principes van de thematische analyse.
RESULTATEN: De bevindingen lieten zien dat verpleegkundigen het aantrekkelijk vinden een ‘spin in het web’ te zijn, in die zin dat zij de leidende zorgprofessionals zijn met de patiënt als middelpunt van de zorg. Verpleegkundigen vinden het hebben van autonomie ook aan- trekkelijk: autonomie met betrekking tot het nemen van beslissingen over patiëntenzorg, vrijheid in de werkplanning en het werken in een zelfsturend team. De afwisseling in patiëntsituaties en activiteiten maakt hun werk eveneens aantrekkelijk. Er was niet veel verschil in ervaren aantrekkelijke aspecten tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen.
CONCLUSIE: Autonomie, afwisseling en de spin in het web zijn vormen de aantrekkelijke aspecten van het werken in de wijkverpleging. Deze aspecten dienen benadrukt te worden in verpleegkundige opleidingen, in de verpleegkundige praktijk, in wervingsprogramma’s en in publiciteitsmateriaal ter ondersteuning van het werven en behouden van verpleegkundigen. (aut. ref.)
AIM: The aims of this explorative, qualitative study were to gain in-depth knowledge about which aspects home-care nurses find attractive about their work and to explore whether these aspects vary for homecare nurses with different levels of education.
METHOD: Discussions were conducted with six online focus groups in 2016 with a total of 38 Dutch home-care nurses. The transcripts were analysed using the principles of thematic analysis.
FINDINGS: Home-care nurses find it attractive that they are a “linchpin”, in the sense of being the leading professional and with the patient as the centre of care. Home-care nurses also find having autonomy attractive: autonomy over decision making about care, freedom in work scheduling and working in a self-directed team. Variety in patient situations and activities also makes their work attractive. Home-care nurses with a bachelor’s degree did not differ much in what they found
attractive aspects from those with an associate degree (a nursing qualification after completing senior secondary vocational education).
CONCLUSION: Autonomy, variety and being a “linchpin” are the attractive aspects of working in home care. To help recruit and retain home-care nursing staff, these attractive aspects should be emphasised in nursing education and practice, in recruitment programmes and in publicity material. (aut. ref.)