TitelSectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening
ContactR.D. (Roland) Friele
ProjectbeschrijvingDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie voeren gezamenlijk het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet uit. Wanneer de inspecties calamiteiten (en geweldsincidenten) onderzoeken doen ze dit om herhaling binnen de instelling te voorkomen, en zijn lessen die uit calamiteitentoezicht voortkomen ook voor andere instellingen relevant. De Inspectie wil meer inzicht of en hoe jeugdzorginstellingen leren van het calamiteitentoezicht en welke factoren het leervermogen beïnvloeden en wat het beste aansluit bij de praktijk. Inzicht daarin is nodig om op basis daarvan te kunnen bepalen op welke wijze de toezichthouder dit verder kan bevorderen: wat betekenen de (on)mogelijkheden van sectorbreed leren voor de rol en werkwijze van het toezicht? Dat wordt onderzocht middels literatuuronderzoek, documentenanalyse en interviews met inspecteurs, bestuurders, zorgverleners en andere relevante betrokken actoren. Dit onderzoek zal een internationale verkenning en ook een theoretische onderbouwing leveren over het fundamentele idee van het leren van incidenten en calamiteiten in betrokken organisaties en daarbuiten, en de rol van toezicht daarbij. Voor andere inspecties waaronder de IGZ maar ook voor toezichthouders buiten de jeugdhulpverlening kan dit onderzoek daarom ook waardevolle resultaten opleveren.
SubsidieverstrekkerZonMw
SamenwerkingInspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Het betreft een lopend project