Publicatie

Publication date

Cliëntervaringen met de zorg en CZ zorgkantoor: een onderzoek onder mensen die recent zijn ingestroomd in de Wet langdurige zorg.

Zuurmond, M., Boer, D. de. Cliëntervaringen met de zorg en CZ zorgkantoor: een onderzoek onder mensen die recent zijn ingestroomd in de Wet langdurige zorg. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
In 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. Dit ging gepaard met veel veranderingen in de langdurige zorg die gevolg hadden voor zorgkantoren, zorgorganisaties en cliënten. Het zorgkantoor is een van de partijen die cliënten kan helpen hun weg te vinden in de langdurige zorg. Dit rapport beschrijft de ervaringen van cliënten met het zorgkantoor en de zorg die recent, na 1 januari 2018, zijn ingestroomd in de langdurige zorg. Het gaat om mensen met een beperking die Zorg in Natura (ZIN) ontvangen en ouderen en mensen met een beperking die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen.

Mensen met een beperking met ZIN
54 Cliënten met een beperking die ZIN ontvangen hebben de vragenlijst ingevuld. Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden over de zorg die ze ontvangen en beoordelen dit met een 7,7.
Bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder is er ruimte voor verbetering wat betreft informatieverschaffing en de betrokkenheid bij het keuzeproces.
Slechts 23% van de deelnemers is goed bekend met het zorgkantoor. Naast de lage bekendheid, hebben ook weinig deelnemers contact gehad met medewerkers van het zorgkantoor. Indien er vragen zijn, wordt de zorginstelling waar ze zelf zorg ontvangen vaak als informatiebron genoemd.

Ouderen en mensen met een beperking met een PGB
Onder de cliënten met een beperking en ouderen die een PGB ontvangen, hebben in totaal 244 cliënten de vragenlijst ingevuld (cliënten met een beperking n=114, ouderen n=124). Beide groepen zijn tevreden met de zorg die ze ontvangen en geven gemiddeld een 8,9. Deelnemers geven aan voldoende informatie te hebben ontvangen en goed betrokken te zijn geweest bij hun keuze voor een zorgaanbieder. De zorg die ze ontvangen past goed bij hun behoeftes.
Meer dan 80% van de deelnemers is bekend met het zorgkantoor en heeft contact met het zorgkantoor. Veelal is dit contact voor een vraag over het samenstellen van de zorg of voor het verplichte ‘bewuste keuze gesprek’ dat plaats vindt met cliënten die een PGB aanvragen.

Verschillen tussen de groepen
Deelnemers met een PGB zijn over het algemeen iets positiever over de zorg die ze ontvangen. Het grootste verschil tussen de groepen die PGB ontvangen en de mensen met een beperking die ZIN ontvangen is de bekendheid en het contact met het zorgkantoor.

Recent en niet recent ingestroomde Wlz-cliënten
Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek onder cliënten die voor het overgrote deel al jaren geleden waren ingestroomd in de langdurige zorg (Garritsen en de Boer, 2019). In het verlengde van dat onderzoek ontstond de vraag of recent ingestroomde cliënten vergelijkbare ervaringen hadden. Dit is behoudens een enkel accentverschil het geval. Derhalve beschouwen dit rapport als een update van het eerder gepubliceerde rapport. [aut. ref.]