Publicatie

Publication date

FZO-onderzoek 2016: tabellenrapport.

Velden, L. van der, Batenburg, R. FZO-onderzoek 2016: tabellenrapport. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download the PDF
Dit “Tabellenrapport” is bedoeld als naslagwerk bij het “Ramingsrapport” dat door het NIVEL is geschre-ven over het FZO-onderzoek 2016. In dat Ramingsrapport staat uitleg over een aantal van de tabellen die in dit Tabellenrapport zijn opgenomen.

Tabellen per regio (Thema's x Beroepen)
De tabellen in hoofdstuk 2 van dit Tabellenrapport zijn net zo opgebouwd als de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 in hoofdstuk 3 van het Ramingsrapport. Maar in het Ramingsrapport gaat het om de landelijke totalen en in dit Tabellenrapport om de regionale totalen. Per regio wordt hier eerst een tabel getoond met daarin de regionale gegevens over het subtotaal van de medisch ondersteunende beroepen exclusief laboranten, het subtotaal van de laboranten en het subtotaal van de gespecialiseerd verpleegkundigen, plus het totaal van alle beroepsgroepen. Daarna volgt een tabel met elk van de medisch ondersteunende beroepen en een tabel met elk van de gespecialiseerd verpleegkundige beroepen. Per regio zijn er dus drie tabellen.
Algemene uitleg over de scenario's en het ramingsmodel, vindt u in paragraaf 3.2 en 3.3 van het Ramings-rapport. Uitleg over de tabellen met de gegevens per type beroepsgroep en per specifieke beroepsgroep, vindt u in paragraaf 3.4. In paragraaf 4.3 van het Ramingsrapport staat een leeswijzer die eventueel bij de hand gehouden kan worden voor het interpreteren van de landelijke vergelijkingscijfers die in de regiona-le tabellen zijn opgenomen.

Tabellen per beroepsgroep (Thema's x Regio's)
De tabellen in hoofdstuk 3 van dit Tabellenrapport zijn wat betreft de rijen precies zo opgebouwd als de landelijke tabellen in hoofdstuk 3 van het Ramingsrapport en de tabellen per regio in hoofdstuk 2 van dit Tabellenrapport. Maar de tabellen in hoofdstuk 3 van dit Tabellenrapport bevatten in de kolommen de regio en de landelijke totalen.
De eerste tabel van hoofdstuk 3 bevat daarbij het subtotaal van de medisch van de medisch ondersteunende beroepen exclusief laboranten. De tweede tabel bevat het subtotaal van de laboranten. De gegevens in die twee tabellen stonden in feite ook al in respectievelijk de eerste en tweede kolommen van de landelijke en de eerste en derde kolom van de regionale tabellen per type beroepsgroep, maar dan dus verspreid over een groot aantal tabellen. Daarna volgt het subtotaal van de medisch ondersteunende beroepen inclusief de laboranten. Dat is een overzicht dat nog niet in de landelijke en regionale tabellen te zien was.
Als vierde tabel volgt daarna het subtotaal van de gespecialiseerd verpleegkundigen. Dat is in principe gelijk aan hetgeen in respectievelijk de derde kolom van de landelijke en de vijfde kolom van de regionale tabellen per type beroepsgroep stond, maar dan dus verspreid over een groot aantal tabellen. Daarna volgt het subtotaal van de medisch ondersteunende beroepen exclusief de laboranten plus de gespecialiseerd verpleegkundigen. Dat is een overzicht dat nog niet in de landelijke en regionale tabellen te zien was.
De zesde tabel bevat het totaal van alle beroepsgroepen. Dat is in principe gelijk aan hetgeen in respectievelijk de vierde kolom van de landelijke en de zevende kolom van de regionale tabellen per type beroepsgroep stond.
Daarna volgen nog 15 tabellen met gegevens per specifieke beroepsgroep. Die zijn in principe gelijk aan hetgeen in de landelijke en regionale tabellen per beroepsgroep voor die specifieke beroepsgroep stond. Maar opnieuw geld dat met de tabellen in hoofdstuk 3 van dit Tabellenrapport in één keer per (type) beroepsgroep gekeken kan worden naar de regionale én landelijke gegevens.

Tabellen per thema (Beroepen x Regio's)
In de hoofdstukken 4 tot en met 12 van dit Tabellenrapport staat tenslotte nog een groot aantal tabellen met gegevens naar beroep én regio. Voor de beroepen worden daarbij ook nog de verschillende subtota-len getoond. Ook staat in deze tabellen steeds het landelijke totaal.
Alle thema's die in de landelijke tabellen van het Ramingsrapport en de regionale en beroepsgroepstabel-len van dit Tabellenrapport zijn getoond, worden in de hoofdstukken 4 tot en met 12 ook gepresenteerd. Maar in hoofdstuk 4 tot en met 12 kan per thema in één keer gekeken worden naar de alle (type) beroe-pen en regio's en het landelijke totaal.
De hoofdstukken 4 tot en met 12 bevatten daarbij ook nog enkele extra thema's. Voor bijvoorbeeld de zorgvraag, het zorgaanbod, de vacatures en de werkzame personen wordt aangegeven wat voor waarde deze gegevens vier jaar geleden hadden. Voor de instroom in de opleiding zijn er extra tabellen opgenomen over de instroom per specifiek jaar van 2010 tot en met 2015, tevens uitgesplitst naar instroom in de inservice en duale opleidingen.