Publicatie

Publication date

Behoefte aan nazorg en verleende nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Kerkstra, A., Verheij, R.A., Foets, M., Velden, J. van der. Behoefte aan nazorg en verleende nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1990, 68(8), p. 346-354
Download the PDF
Het beleid van de overheid is de laatste jaren gericht op substitutie van intramurale zorg door thuiszorg. Tevens wordt gepropageerd dat het zorgsysteem wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de bevolking. Vanuit deze optiek is in dit onderzoek getracht inzicht te krijgen in de aard van de behoefte aan nazorg van patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en in hoeverre de thans geboden nazorg aansluit bij deze behoeften. Data werden verzameld door middel van een schriftelijke enquête onder een representatieve steekproef van 1531 ontslagen ziekenhuispatiënten. De belangrijkste resultaten wijzen het volgende uit. Van de respondenten heeft 56% op één of meer van de onderscheiden terreinen behoefte aan nazorg. Van deze patiënten ontvangt - gemiddeld per zorggebied - 66% informele hulp. Behoefte aan hulp bij huishoudelijke activiteiten werd het meest genoemd. Descriminant analyse wees uit dat vooral patiënten van het vrouwelijk geslacht, die langer zijn opgenomen geweest en hoger opgeleid, behoefte aan nazorg ervaren. Ruim de helft van de respondenten heeft contact met de huisarts en 26% ontvangt zorg van andere professionele hulpverleners. Ongeveer 10% van de respondenten heeft wel een behoefte aan zorg, maar ontvangt noch mantel- noch professionele zorg. Discriminant analyse gaf aan dat deze 10% vaker van het mannelijk geslacht is, jonger is en lager opgeleid dan de overige 90% (aut. ref.)