Publicatie

Publication date

Beleid van huisartsen bij klachten van de mamma.

Hooiveld, M., Ebrahimi, H., Donker, G.A., Broeders, M.J.M., Schellevis, F.G. Beleid van huisartsen bij klachten van de mamma.: , 2013. 53-54 p. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden.
Read online
Inleiding: De ondergrens van 50 jaar bij het bevolkingsonderzoek borstkanker staat al enige tijd ter discussie. Naast effectiviteit en gezondheidswinst is het voor een verlaging van de leeftijdsgrens belangrijk te weten wat de huidige gang van zaken is in de huisartspraktijk. Onderzoeksvraag: Wat is het beleid van huisartsen bij vrouwen onder de 50 met klachten van de mamma of angst voor borstkanker? Methode: Huisartsen van de CMR-Peilstations vulden vragenlijsten in wanneer vrouwen hen consulteerden vanwege klachten van de mammae. De resultaten zijn op basis van de eerste helft van 2012. Resultaat: De huisartsen rapporteerden gemiddeld 6 vrouwen onder de 50 per jaar per normpraktijk vanwege klachten van de mammae of angst voor borstkanker. Omgerekend naar de Nederlandse bevolking waren dit ca. 42.000 vrouwen van 25-49 jaar. Bij 60% van de vrouwen stelde de huisarts een symptoom diagnose en het merendeel van deze vrouwen (87%) werd verwezen voor nader onderzoek, Van de vrouwen met pijnklachten of angst voor borstkanker werd 66% verwezen. In bijna de helft van deze gevallen was dit volgens de huisarts vanwege geruststelling van de patiënt, zonder dat er volgens de NHG-standaard sprake was van een indicatie voor mammografie of verwijzing. Onafhankelijk van de diagnose werden vrouwen met een familiaire belasting voor borstkanker (1 op de 10) allemaal verwezen. Beschouwing: Vrouwen onder de 50 die de huisarts consulteren vanwege klachten van de borsten worden grotendeels nader onderzoekt of verwezen. Een deel van de vrouwen wordt ter geruitstelling verwezen terwijl daar volgens de standaard geen indicatie voor is. Dit kan gezien worden als opportunistische screening.
Gegevensverzameling