Publicatie

Publication date

Bunamak?

Wezel, N. van, Francke, A., Devillé, W., Blom, M., Grondelle, N. van. Bunamak? Abstract. In: Abstractboek: Geriatriedagen. 6-8 februari 2013, 's-Hertogenbosch. 35
Read online
Inleiding: Het aantal oudere niet-westerse migranten met dementie gaat de komende jaren verdrievoudigen. De relatieve stijging van het aantal dementerende migranten is vijf keer sterker dan van dementerende autochtonen en in 2020 zal 11% van het totaal aantal dementerenden van migranten afkomst zijn. (Alzheimer Nederland, 2012). De doelstelling van het kwalitatieve deelonderzoek wat uitgevoerd wordt door Alzheimer Nederland en het Nivel is het krijgen van meer inzicht in de ervaringen, kennis en attitudes van mantelzorgers binnen de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gemeenschappen bij het zorgen voor personen met dementie. De volgende onderzoeksvraag wordt beantwoord: “Hoe beleven mantelzorgers van personen met dementie binnen de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gemeenschappen het zorgen voor en omgaan met die personen?” Methode: Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn in deze kwalitatieve deelstudie 43 semigestructureerde individuele interviews en 6 focusgroep interviews gehouden met in totaal 67 mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst die in hun nabije omgeving te maken hebben met een familielid die lijdt aan dementie. De gegevens zijn met MaxQda geanalyseerd. Resultaten: De resultaten van de analyses tonen drie centrale concepten. Deze zijn ‘zorgopdracht’, ‘mantelzorg is superieur’ en mantelzorg als ‘vrouwentaak’. Conclusie: Mantelzorgers beschouwen het verlenen van mantelzorg aan hun familielid als een ‘zorg opdracht’. Gevoelens van eer, sociale erkenning en status binnen familie en gemeenschap hangen sterk met het verlenen van mantelzorg samen. Als negatieve aspecten van mantelzorg worden met name het fysieke lijden en de geestelijke achteruitgang van het familielid met dementie genoemd. Daarnaast wordt mantelzorg als superieure zorg ervaren. Hierbij wordt aangegeven dat deze zorgvorm onbaatzuchtiger en liefdevoller is en meer veiligheid en herkenning biedt voor de persoon met dementie. Deze superieure status van mantelzorg heeft invloed op de acceptatie van externe zorgondersteuning en communicatie met hulpverleners. Tenslotte wordt mantelzorg beschouwt als een taak voor vrouwen. (aut. ref.)