Publicatie

Publication date

Cliëntveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Kruif, A. de, Bolle, F. Cliëntveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: NIVEL, 2005.
Download the PDF