Publicatie

Publication date

De ervaringen en tevredenheid van huisartsopleiders met de huisartsopleiding in Nederland: een peiling anno 2015.

Velden, L. van der, Batenburg, R. De ervaringen en tevredenheid van huisartsopleiders met de huisartsopleiding in Nederland: een peiling anno 2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download the PDF
Huisartsopleiders vinden hun rol als opleider leuk en hebben positieve ervaringen met de huisartsopleiding. Zij voelen zich verder (zeer) vaardig voor wat betreft een aantal specifieke opleidingstaken. Ook zijn zij tevreden over de ondersteuning die zij voor deze opleidingstaken ontvangen van het opleidingsinstituut waar zij als opleider aan verbonden zijn. Dit zijn een aantal van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek.
Huisartsopleiders vervullen een cruciale rol in de Nederlandse huisartsopleiding: zij zijn degenen die huisartsen in opleiding dagelijks begeleiden bij het opdoen van praktijkervaring tijdens het eerste en derde leerjaar van de huisartsopleiding. De huisartsopleiders worden in deze taak ondersteund door één van de acht universitaire opleidingsinstituten in Nederland.
Van de 2.099 aangeschreven huisartsopleiders die vanaf 2012 minimaal één aios begeleid hebben, deden er 1.140 mee: een respons van 54%. Dit onderzoek was deels een herhaling van onderzoek dat in 2007 heeft plaatsgevonden. Maar in 2015 is het accent gelegd op de ervaringen met specifieke taken als huisartsopleider en de ondersteuning die zij daarbij kregen van de instituten.
De kern van het onderzoek vormt een vragenlijst die zowel op papier als via internet in 2015 is afgenomen onder de huisartsopleiders. Deze vragenlijst is grotendeel gebaseerd op het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders (LPSTH). Ervaringen en tevredenheid kunnen daardoor gerelateerd worden aan de zes kernthema’s die huisartsopleiders volgens dit plan zouden moeten beheersen.
De kernthema's van de LPSTH zijn: (1) eigen expertise overdragen, (2) een leeromgeving van de praktijk maken, (3) inhoudelijk begeleiden, (4) toetsen en beoordelen van de aios, (5) begeleiden van het leerproces van de aios, en (6) persoonsgericht begeleiden. Minimaal drie-kwart tot meer dan 90% van de huisartsopleiders voelen zich vaardig of zeer vaardig op deze thema’s. Rond de 90% voelt zich ruim voldoende ondersteund bij de meeste opleidersactiviteiten. Er zijn daarbij tussen de verschillende opleidingsinstituten geen verschillen gevonden in de ondervonden ondersteuning.
Voor de meer ervaren huisartsopleiders zijn twee additionele thema's in het LPSTH: (7) het begeleiden van beginnende opleiders en (8) het verzorgen van onderwijs. Ook voor die thema's geldt dat, indien van toepassing, de meeste huisartsopleiders zich zelf daarin vaardig voelen. Ook voelt een ruime meerderheid van 80%-84% zich daarin voldoende ondersteund door het eigen opleidingsinstituut.
De meeste huisartsopleiders (rond de 70%) vinden veel activiteiten die zij vanuit het LPSTH en/of de opleiding doen belangrijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor evaluaties van en rapporta-ges over de voortgang van de aios in de praktijk, de terugkomdagen en het evaluatiegesprek met aios, opleider en docent. Ook vindt de meerderheid van de huisartsopleiders (rond de 80%) dat er voldoende leergesprekken met een aios plaatsvinden en dat er voldoende patiëntencontacten van de aios worden bijgewoond en nabesproken.