Publicatie

Publication date

De ervaringen en tevredenheid van stageopleiders met de huisartsopleiding: een peiling anno 2015.

Velden, L. van der, Batenburg, R. De ervaringen en tevredenheid van stageopleiders met de huisartsopleiding: een peiling anno 2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download the PDF
Stageopleiders vinden het leuk om huisartsen in opleiding te begeleiden. Zij voelen zich verder voldoende vaardig om deze rol te vervullen. Ook voelen zijn zich hierin voldoende ondersteund door het opleidingsinstituut. Dit zijn een aantal van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek.
Stageopleiders begeleiden huisartsen in opleiding (hierna: aios) tijdens het tweede leerjaar bij het opdoen van praktijkervaring in een ziekenhuis, een GGZ-instelling of een verpleeghuis. In dit onderzoek is voor het eerst nagegaan welke ervaringen stageopleiders hebben met het opleiden van aios, en hoe zij de ondersteuning vanuit de huisartsopleiding ervaren.
Van de 700 stageopleiders die tussen 2012 en begin 2015 minimaal één aios hebben begeleid, hebben 365 de vragenlijst helemaal ingevuld. Dit is een respons van 52%, waarbij aangemerkt moet worden dat er nogal wat stageopleiders niet meer bereikbaar waren omdat men van positie of organisatie gewisseld was.
Een overgrote meerderheid heeft 5 of meer aios huisartsgeneeskunde begeleid en is ook opleider voor de eigen discipline of een ander specialisme. Bijna alle stageopleiders vinden dat het voldoening geeft om opgebouwde deskundigheid over te dragen. Ook vinden zij het opleiden leuk en zien het als een verantwoordelijkheid van de beroepsgroep om mede de nieuwe generaties huisartsen op te leiden. Veel stageopleiders (90%) vinden dat hun stageplaats en hun bekwaamheden voldoende benut worden. Ook geven veel stageopleiders aan dat het interessant is bij het huisartsenvak betrokken te zijn. Bijna alle stageopleiders zijn tevreden over het aanbod aan scholingsactiviteiten dat de opleidingsinstituten bieden: het sluit inhoudelijk goed aan bij hun leerbehoefte.
Nagenoeg alle stageopleiders (94%) vinden dat zij een voldoende beeld hebben van de leerdoelen die de aios bij de stage in hun praktijksetting moeten behalen. Meer dan 90% van de stageopleiders vindt dat leergesprekken vaak genoeg plaatsvinden. De zelf ingeschatte frequentie hiervan verschilt per stage. Volgens 54% van de stageopleiders vindt er minimaal 1 maal per week een leergesprek plaats. In de klinische stages is dat 29%, in de GGZ stages 66% en in de chronische stages 74%. Voor wat betreft de klinische praktijkbeoordeling (KPB), vindt 71% van alle stageopleiders dat deze voldoende worden uitgevoerd, ongeacht de stage of setting.
Een grote meerderheid van alle stageopleiders voelt zich voldoende ondersteund door het opleidingsinstituut. Dat geldt voor het overdragen van de eigen expertise, en het toetsen en beoordelen van de aios. Deze ervaringen verschillen niet naar het opleidingsinstituut waar de stageopleiders aan verbonden zijn.