Publicatie

Publication date

Scholing door verpleegkundigen en verzorgenden: deelrapportage Panel Verpleegkundigen van Verzorgenden, februari 2006.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Lamers, M., Kruif, A. de. Scholing door verpleegkundigen en verzorgenden: deelrapportage Panel Verpleegkundigen van Verzorgenden, februari 2006. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download the PDF