Publicatie

Publication date

Vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor longartsen.

Vis, E.B.A., Batenburg, R.S., Velden, L.F.J. van der. Vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor longartsen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download the PDF
Dit rapport geeft antwoord op twee vragen die thans spelen op de arbeidsmarkt voor longartsen.

De eerste onderzoeksvraag betreft de wens een meer en actueler inzicht te krijgen in het aanbod van longartsen: Wat is de huidige capaciteit van longartsen in Nederland verdeeld naar geslacht, leeftijd, werkkring en dienstverband? En hoe zal deze in de komende 10 à 15 jaar veranderen door in-, door- en uitstroom van de beroepsgroep naar deze achtergrondkenmerken? Om deze vragen te beantwoorden is in het voorjaar van 2017 een enquête uitgezet onder longartsen en longartsen in opleiding (aios) via de opdrachtgever van dit onderzoek, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Met deze enquête is een respons van 68% bereikt. Uit de enquête wordt duidelijk dat de komende jaren vooral vrouwen zullen toetreden op de arbeidsmarkt en vooral mannen met pensioen zullen gaan. Vrouwen werken minder uren per week dan mannen (42,8 versus 51,2 uur) en werken vaker in loondienst (62,4% versus 42%). Zowel onder mannen als vrouwen is het percentage dat de komende vijf jaar denkt minder te gaan werken substantieel: 22% onder vrouwen en 26% onder mannen. Al met al kunnen deze ontwikkelingen tot gevolg hebben dat de capaciteit aan longartsen de komende jaren minder snel zal toenemen dan eerder werd gedacht; ervanuit gaande dat de wensen en verwachtingen die in de enquête zijn geuit ook daadwerkelijk zullen plaats vinden.

De tweede onderzoeksvraag betreft de wens een meer en actueler inzicht te krijgen in de vraag naar longartsen: Hoe zal de vraag naar specialistische longzorg zich in de komende 10 a 15 jaar ontwikkelen als gevolg van demografische ontwikkelingen onder de bevolking? Voor deze tweede onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van CBS-cijfers over ziekenhuisopnamen en diagnose behandel combinaties (DBC’s) in combinatie met bevolkingsprognoses naar leeftijd en geslacht. Uitgaande van ziekenhuisopname-cijfers voor de bevolking van 15 jaar en ouder zal de verwachte groei in de komende 10 jaar 14,7% zijn en 20,1% voor de komende 15 jaar. Wanneer er uit wordt gegaan van de DBC-cijfers, is de verwachte groei 12,1% na 10 jaar en 17,2% na 15 jaar. Dit komt overeen met eerdere schattingen van de toekomstige zorgvraag naar specialistisch longzorg in het Capaciteitsplan 2016. Bij het doen van deze schattingen blijft de behoefte bestaan aan meer bronnen om deze ontwikkelingen te valideren. (aut. ref.)