Publicatie

Publication date

De Transparantiemonitor 2018 - The Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Hoe dragen kwaliteitsregistraties bij aan transparantie en de best passende zorg?

Springvloet, L., Bos, N., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2018 - The Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Hoe dragen kwaliteitsregistraties bij aan transparantie en de best passende zorg?. Utrecht: Nivel, 2019.
Download the PDF
De Transparantiemonitor
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor, waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat transparantie oplevert voor het vinden vande best passende zorg door patiënten. Met behulp van literatuur en interviews heeft het Nivel in kaart gebracht hoeDICA-registraties kunnen bijdragenaan transparantie in de zorg en hoe dat patiënten helpt om de best passende zorg te vinden.

The Dutch Institute for Clinical Auditing(DICA)
Kwaliteitsregistraties maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk, eenbelangrijkerandvoorwaarde om kwaliteit te bewaken, verbeteren en verantwoorden. DICA (2011) is ontstaan vanuit de darmkankerregistratie en faciliteerde in 201821 kwaliteitsregistraties in verschillende domeinenen disciplines. DICA-registraties worden opgezet op initiatief van zorgverleners, met als primair doelverbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast faciliteert DICA het openbaar maken van externe indicatoren. De methodiek van DICA kent een aantal specifieke kenmerken, zoalszorgzwaarte-correctie en online terugkoppeling vankwaliteit aan zorgverleners.

Wat leveren de DICA-registraties op voorhet zorgproces?
De volledigheid van de registraties is sterk gegroeid en alle ziekenhuizen nemen deel aan de (voor hen relevante) DICA-registraties. De registraties laten verschillende verbeteringen in de zorg zien, zowel op zorguitkomsten als kostenbesparing, al kan niet worden vastgesteld of deze zijn veroorzaakt door de registraties of dat de registraties de verbeteringen enkel inzichtelijk maken. Naast klinische dataverzamelingis ervanuit DICAsteeds meer aandacht voor het patiëntenperspectief enoriënteert DICA zich ophet gebruik van datavoor het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van samen beslissenin de spreekkamer. Over het algemeen is er onder zorgverleners een groot draagvlak voor en vertrouwen in de DICA-registraties, met als mogelijke verklaring de verantwoordelijkheid van zorgverleners voor de medische inhoud van de registraties en dezorgzwaarte-correctie. Wellijken zorgverleners enigszins terughoudend ten opzichte van het (secundaire) doel vankwaliteitsinformatie als keuzeondersteuning voor het kiezen van een zorgaanbieder en kan een kwaliteitsregistratie aanvoelen als controlerend.

Inspanning: registratielast
Door de toenemende vraag naarinformatie over kwaliteit,ervaren ziekenhuizen een hoge registratielast. Ook bij de DICA-registratiesspeelt registratielast een rol, al zien zorgverleners het nut van de kwaliteitsregistraties inen lijkt de registratielastgeen belemmering te vormen voor deelname aan de registraties. DICA treft tevens verschillende maatregelen om de registratielast te verminderen.

Hoe kunnen DICA-registratiesbijdragen aan transparantie en de best passende zorg?
DICA-registraties geven zorgverleners inzicht in de door hen geleverde kwaliteit van zorg en wijzendaarmee verbetermogelijkheden aan. Daarnaast faciliteert DICA het openbaar maken van externe indicatoren ten behoeve van externe partijen zoals Zorginstituut Nederland en zorggebruikers. Hiermee dragen de registraties bij aan transparantie in de zorgen haken zemet name aan op de professional journey, maar ook steeds meerop de patient journey.In hoeverre de kwaliteitsinformatie daadwerkelijk wordt geraadpleegd door zorggebruikers en of de beschikbare informatie kan bijdragen aan het kiezen van de best passende zorg is echter onvoldoende bekendom hier een conclusie over te kunnen trekken. (aut. ref.)