Publicatie

Publication date

Hoe gaan zorgverleners om met signalen van disfunctioneren?

Veer, A.J.E. de, Maurits, E.E.M., Francke, A.L. Hoe gaan zorgverleners om met signalen van disfunctioneren? Verpleegkunde: 2015, 30(4), 4-10
Download the PDF
Doel
Disfunctioneren is een veelal structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening waarin cliënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen. Doel van dit artikel is inzicht geven in hoe zorgverleners omgaan met signalen van disfunctioneren bij collega’s of artsen.

Methode
Vragenlijst ingevuld door 1214 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners werkzaam in Nederlandse ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huisartspraktijken (respons 59%).

Resultaat
Bijna de helft van de respondenten (45%) had in het voorgaande jaar een situatie meegemaakt waarin (mogelijk) sprake was van disfunctioneren. Meestal ging het daarbij om een collega-zorgverlener uit de eigen instelling of praktijk. In minimaal 37% van de situaties was de cliëntveiligheid in gevaar, volgens de ondervraagde zorgverleners. Maar de cliëntveiligheid speelde geen rol in óf en hoe erop gereageerd werd. In 75% van de situaties ging het om tekortschietende beroepscompetenties, in 25% (ook) om persoonlijk disfunctioneren. In 87% van de situaties werd (doorgaans) door de zorgverlener zelf, een leidinggevende of collega’s actie ondernomen, in twee derde (67%) door de zorgverlener op zijn gedrag aan te spreken.

Discussie
Management en leidinggevenden kunnen disfunctioneren voorkomen en ervoor zorgen dat er zo goed mogelijk mee om wordt gegaan, maar het is ook een verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener.

Conlusie
Als zorgverleners zien dat een ander (mogelijk) disfunctioneert dan wordt dat meestal bespreekbaar gemaakt. Zorgverleners zien de signalen van disfunctioneren vooral bij collega’s binnen de eigen instelling. (aut. ref.)