Project
afgesloten

Zorgpatronen bij de huisarts: 10 patiëntengroepen onderzocht

Duur project: oktober 2019 - september 2020

Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ontworpen om de wijze van het gebruik van zorg uit het verzekerde basispakket door te lichten. Hieruit zijn 11 verschillende patiëntengroepen naar voren gekomen waarvoor het wenselijk is om het gebruik van zorg bij de huisarts nader in kaart te brengen.
Daarbij gaat het om meer inzicht in het zorggebruik van de betreffende patiëntengroep (aantallen contacten, geneesmiddelenvoorschriften, verwijzingen naar andere zorgverleners), voor de betreffende aandoening en voor eventuele andere gezondheidsproblemen. We gebruiken hierbij gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen. Het Zorginstituut zal de resultaten van de analyses gebruiken voor het opstellen van concrete verbeterplannen die worden opgenomen in een Verbetersignalement. Daarin zal worden beschreven welke verbeteringen in de zorg nodig zijn en wat die opleveren in termen van kwaliteit, gezondheid en eventueel vermijding van kosten. Dat verbetersignalement wordt aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
Funding
Zorginstituut Nederland
In this project we work together with
Adviseurs RadboudUMC en IVM