Publicatie

Publication date

Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk: tweede periode: 2016 - 2019.

Gerbecks, J., Baliatsas, C., Dückers, M., IJzermans, J. Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk: tweede periode: 2016 - 2019. Utrecht: Nivel, 2021.
Download the PDF
Dit rapport geeft de resultaten weer van de tweede gezondheidsverkenning die het Nivel heeft uitgevoerd op verzoek van gemeente Moerdijk. Dit soort verkenningen stelt in staat om een vinger aan de pols te houden zodra mensen zich zorgen maken over hun gezondheid in relatie tot een vorm van blootstelling in de omgeving. Dat kan gaan om gewasbestrijdingsmiddelen, intensieve veehouderijen of aardgasbevingen en chronische stress door schade aan huis en haard. In dit geval richt de gezondheidsverkenning zich, net zoals de eerdere rapportage, op de gezondheid van bewoners in de diverse stads- en dorpskernen nabij het industrieterrein Moerdijk. Opnieuw is gebruik gemaakt van elektronische patiëntendossiers van lokale huisartsen om na te gaan in hoeverre gezondheidsklachten uit de eerdere rapportage nog steeds aan de orde zijn. Daarnaast zijn aanvullende gegevens verzameld onder bewoners om inzicht te krijgen in allerlei mogelijke beïnvloedende factoren. Ook is verkend of veranderingen in aan de huisarts gerapporteerde gezondheidsproblemen samenhang vertonen met gemeten concentraties van allerlei stoffen, verkregen via de omgevingsdienst. Dat maakt de tweede gezondheidsverkenning aanmerkelijk rijker dan de eerste. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat er weliswaar opnieuw een verhoogde kans op acute luchtwegproblemen wordt aangetroffen ten opzichte van vergelijkbare gebieden, maar de situatie is stabiel.