Afgesloten
2021

Gezondheidsverkenning gemeente Moerdijk voor de periode 2016-2019

Duur: okt 2019 - mei 2021

Vervolg op de gezondheidsverkenning gemeente Moerdijk, periode 2013-2015
Op advies van de GGD West-Brabant heeft gemeente Moerdijk in 2016 besloten om het Nivel een gezondheidsverkenning uit te laten voeren.
Het doel was om na te gaan of gezondheidsproblemen zoals gepresenteerd aan de huisarts in gemeente Moerdijk afwijken van Nederlandse regio’s met evenveel en minder (chemische) industrie in de omgeving.

Over een periode van drie jaar (2013-2015) zijn registratiegegevens van huisartsen over diverse chronische aandoeningen, kanker, infecties en acute klachten in de gemeente Moerdijk vergeleken met huisartsregistratiegegevens van omliggende gemeenten en industriële en agrarische controlegebieden.
- De verkenning liet zien dat de gemeente Moerdijk meestal niet afwijkt op gebied van gezondheid van de controlegebieden. Het vaker voorkomen van enkele typen kanker bleek nergens statistisch significant.
- Wat wel opviel is het vaker voorkomen van luchtwegklachten (hoesten, benauwd en piepende ademhaling) en luchtweginfecties (bronchitis). In de gemeente Moerdijk werden 3,5 maal meer patiënten gevonden met acute bronchitis ten opzichte van een vergelijkbaar industrieel gebied.
- Het risico in de dorpskernen nabij het industrieterrein was bovendien verhoogd, waar het ging om medicatie gericht op het ademhalingssysteem.
- Er kon niet worden vastgesteld of de industriële activiteit een meer voor de hand liggende verklaring vormt voor luchtwegklachten en –infecties dan bijvoorbeeld roken of fijnstof door verkeer.

Doel
In dit vervolgproject wordt de gezondheidsverkenning aangevuld met registratiegegevens over vier aanvullende jaren (2016-2019). Er wordt daarnaast een vragenlijst afgenomen onder de bevolking zodat ook rekening kan worden gehouden met factoren zoals verkeer, roken en leefstijl, binnenmilieu woning en ventilatie, werkomstandigheden, landbouwactiviteiten en andere relevante omgevingskenmerken. De vragenlijsten (en eventueel beschikbare blootstellingsgegevens) kunnen worden gekoppeld aan de elektronische patiëntendossiers, met behoud van privacy.

Resultaat
Een rapportage.

Projectpartners
GGD West-Brabant