Publicatie

Publication date

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 3e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2022).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Jansen, T., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 3e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2022). Utrecht: Nivel, 2022.
Download the PDF