Start
januari 2022

Gezondheidsverkenning noodweer: gezondheidsimpact van recente klimaatgerelateerde extreme weersomstandigheden en watersnood op lokaal niveau

Duur: jan - dec 2022

Achtergrond

Klimaatverandering gaat wereldwijd gepaard met een toename van de kans op extreem weer en zelfs rampen. Ook Nederland krijgt hier naar verwachting vaker mee te maken. Bekend is dat noodweer gepaard kan gaan met forse schade aan de woningen van mensen en hun leefomgeving. Het herstel van de schade en de financiële afwikkeling duurt vaak maanden of zelfs jaren en geldt als een potentiële bron van stress. Er is nog weinig bekend over de gevolgen voor de gezondheid en zorggebruik van mensen in Nederlandse gemeenschappen die met noodweer en herstelprocedures te maken krijgen.

Doel

Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen over de gezondheidsimpact van recente klimaatgerelateerde extreme weersomstandigheden en watersnood op lokaal niveau en (stressfactoren in) de herstelfase.

De volgende drie casus worden onderzocht:

  1. Hagelstorm juni 2016. In Luyksgestel, Deurne en Someren ontstond veel schade aan huizen, kassen en auto’s door een extreme hagelstorm. Het herstel duurde lange tijd.
  2. Valwind, juni 2021. Een valwind zorgde – mede door omvallende bomen – vooral in de regio Leersum voor schade aan huizen en auto’s.
  3. Watersnood Zuid-Limburg, juli/augustus 2021. Door zware regenval overstroomden rivieren in het zuiden van het land. In meerdere gemeenschappen (waaronder Valkenburg aan de Geul) overstroomden straten en gebouwen. De schade aan woningen, bedrijfspanden en inboedel/inventaris was hoog. Vele gezinnen moesten tijdelijk elders worden ondergebracht.

Methode

Voor de gezondheidsverkenning maken we gebruik van elektronische patiëntengegevens van huisartsen over de periode 2015-2021, zowel in de studiegroep,  bestaande uit de noodweergebieden, als in de controlegroep, bestaande uit andere regio’s in Nederland met vergelijkbare stedelijkheid die niet zijn blootgesteld aan gevolgen van dergelijk noodweer binnen de onderzoeksperiode. Hiervoor gebruiken we de gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Om de dekking te verhogen werven we daarnaast nieuwe praktijken in de studiegebieden.

Per casus vergelijken we:

  • de opgetreden gezondheidsklachten en -problemen voor en na het noodweer
  • het zorggebruik voor en na het noodweer

Daarnaast vergelijken de drie casus, met elkaar en met de controlegroep.

Deelproject van de Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen

Dit deelproject maakt deel uit van het langlopende project 'Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen', dat we samen met RIVM uitvoeren en met subsidie van het ministerie van VWS.
Meer informatie over de Basisunit vindt u bij https://www.nivel.nl/nl/project/basisunit-gezondheidsonderzoek-en-monitoring-na-rampen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS