Panels en Registraties: onze kennisinfrastructuur

Het Nivel maakt voor zijn onderzoek gebruik van de databases met landelijke zorgregistraties en de panels die het beheert. Met deze infrastructuur doen we onderzoek op drie domeinen: patiënten, cliënten en burgers; zorgprofessionals en zorgorganisaties; beleidsmakers in de zorg.

Bij het Nivel beschikken we over een grote hoeveelheid data, veelal over vele jaren verzameld. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan onderzoek met nieuwe, innovatieve onderzoeksmethoden. We noemen: onderzoek met voorspellende modellen, bigdata-analyses als machine learning en netwerkanalyses.
 

ZorgregistratiesOnze registraties
De zorgregistraties waar het Nivel onderzoek mee doet, zijn:

  • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  • Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
  • Databank Communicatie in de Gezondheidszorg

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnNivel Zorgregistraties Eerste Lijn omvat een enorme hoeveelheid geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, paramedici en huisartsenposten, met informatie over gezondheid en ziekte, het zorggebruik, geneesmiddelenvoorschriften en verwijzingen naar meer specialistische zorg. Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig daarvan, de Nivel-Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het vóórkomen van griep.
 

Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
Onderzoek met BeroepenregistratiesDe Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel bieden actuele en volledige informatie over de arbeidsmarktpositie van huisartsen en verloskundigen in de eerste lijn. De registraties worden gebruikt voor trendanalyses en beleidsinstrumenten, waarmee bijvoorbeeld regionale trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht.
 

Databank Communicatie in de Gezondheidszorg
/sites/default/files/inline-images/iconen/voor_wie_blauw.png De Databank Communicatie in de Gezondheidszorg bestaat uit registraties van consulten tussen artsen en patiënten, in de vorm van zo’n 18.000 video-opnames. Deze tonen de alledaagse interacties tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen. De databank kan worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners, bijvoorbeeld om patiënten aan te leren zelf zorg te dragen voor hun gezondheid en ziekte.
 

Panel met zorgprofessionalsOns panel met zorgprofessionals
Het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel bestaat uit professionele zorgverleners.

Panel Verpleging & Verzorging
Panel Verpleging & Verzorging Zorgverleners die cliënten verplegen, verzorgen en begeleiden, vormen de doelgroep van het Panel Verpleging & Verzorging. Getalsmatig vormen zij de grootste beroepsgroep in de zorg. Onderzoek met dit panel betreft de veranderingen in de arbeidsmarkt, de inhoud van het werk en de samenwerking met het sociale domein.
 

Panels met patiënten, cliënten en burgersOnze panels met patiënten, cliënten en burgers
Het Nivel beschikt over verschillende panels met patiënten, cliënten en burgers:

  • Consumentenpanel Gezondheidszorg
  • Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG)
  • Panel Samen Leven (PSL)
  • Panel van Mensen met een Longziekte
  • Burgerplatform
     

Consumentenpanel Gezondheidszorg
Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg Het Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen, verwachtingen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Het panel telt bijna 12.000 leden. Onderzoek met het panel geeft inzicht in hoe zorggebruikers denken over de gezondheidszorg, over nieuwe ontwikkelingen en over de werking van het zorgstelsel.
 

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)
Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten brengt de situatie van mensen met een chronische ziekte en/of beperking in kaart op het gebied van zorg en participatie, inclusief arbeidsparticipatie en inkomen. Aan dit landelijke panel nemen 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening deel.
 

Panel Samen Leven (PSL)
Onderzoek met het Panel Samen Leven Het Panel Samen Leven bestaat uit 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Zij beantwoorden eens in de twee jaar vragen over hun woonplek, hun ondersteuning en hun dagelijks leven. Ook doen er 350 naasten van mensen met een verstandelijke beperking mee aan het panel. Ze vullen vragenlijsten in over het dagelijks leven van hun naaste en over de ondersteuning van hun naaste. Ook gaan ze in op hun eigen situatie.
 

Panel van Mensen met een Longziekte
Onderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte Onderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte geeft inzicht in de zorg- en leefsituatie van mensen met een longaandoening, zoals astma, COPD en enkele zeldzame longziekten. Vanuit hun perspectief komen ervaren knelpunten aan bod en ook onderwerpen als zelfmanagement en ervaring met de zorg. In het panel zitten 1000 panelleden die vragenlijsten invullen.


Burgerplatform
Onderzoek met een Burgerplatform Om meer en dieper inzicht te krijgen in wat patiënten en burgers bezighoudt maken we regelmatig gebruik van ons Burgerplatform. Dit is een groep burgers en/of patiënten die regelmatig en in wisselende samenstelling bij elkaar komt om een complex vraagstuk te bespreken. De uitkomsten van platformbijeenkomsten helpen beleidsmakers en andere stakeholders om beleid verder te ontwikkelen en dit goed uit te leggen aan burgers en patiënten.