Nivel-onderzoeksprogramma's

Voor elk Nivel-onderzoeksprogramma’s leest u welke thema’s centraal staan en met wie we samenwerken. Per programma treft u de bijbehorende publicaties, projecten, nieuwsberichten, Nivel-teamleden en andere onderzoeksoutput aan.

Nivel-icoon puzzelArbeids- en Organisatievraagstukken Zorg »

Met sleutelwoorden als: arbeidsmarkt, huisartsentekort, skillmix, taakherschikking, zorg in de regio, knelpuntanalyse, instroom opleiding, capaciteitsraming, aansluiting praktijk.

Nivel-icoon evaluatieEvaluatie Wet- en Regelgeving in de Zorg »

Met sleutelwoorden als: calamiteit, toezicht, klacht, incident, tuchtrecht, klachtbehandeling, impact, Wkkgz, jeugdzorg, inspectie, naleving, open reageren, patiëntperspectief.

Nivel-icoon huisartsHuisartsenzorg »

Met sleutelwoorden als: eerste lijn, ziekte, aandoening, consult, patiëntcontact, preventie, duurzaamheid, e-health, doorverwijzen, POH, ggz, toegankelijkheid, ketenzorg, sociale domein.

Nivel-icoon kwaliteit van zorgOrganisatie en Kwaliteit van Zorg »

Met sleutelwoorden als: duurzaam, toegankelijk, betaalbaar, e-health, patiëntveiligheid, schade, toekomstbestendig, administratiedruk, netwerkzorg, positieve gezondheid, waardegedreven zorg. 

Nivel-icoon gevarendriehoekRampen en Milieudreigingen »

Met sleutelwoorden als: sociale en fysieke leefomgeving, alert, volksgezondheid, welzijn, crisismanagement, windturbines, crisis, gezondheidsrisico's, veehouderij, gewasbestrijding, depressie.

Nivel-icoon inclusiefZorg, Participatie, Chronische Aandoeningen »

Met sleutelwoorden als: kwaliteit van leven, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kwetsbare jongeren, ouderen, sociale rollen, langdurige zorg, zelfmanagement, mobiliteit.

Nivel-icoon zorgdataZorgdata en het Lerend Zorgsysteem »

Met sleutelwoorden als: leren van data, gegevenskoppeling, databron, registraties, elektronisch zorgdossier, AVG, privacy, big data, machine learning, ambulancezorg, huisartsenspoedpost, triage.

Nivel-icoon communicatieCommunicatie in de Gezondheidszorg »

Met sleutelwoorden als: consult, gespreksanalyse, samen beslissen, kwetsbaar, empathie, aandacht, gezondheidsvaardigheden, gender, e-health, patiëntgericht, video-feedback, vragen, tijd.

Nivel-icoon medicijnenFarmaceutische Zorg »

Met sleutelwoorden als: (goed gebruik) geneesmiddelen, voorschrijven, recept, therapietrouw, apotheek, farmaceutische zorgketen, (wisselen) medicijngebruik, communicatietraining, basispakket.

Nivel-icoon infectieziekteInfectieziekten in de Eerste Lijn »

Met sleutelwoorden als: griep (influenza), corona (SARS-CoV-2), RSV, epidemie, pandemie, trends, epidemiologie, pandemic preparedness, surveillance, incidentie, prevalentie, vaccinatie, signaleren.

Nivel-icoon paramedieParamedische Zorg »

Met sleutelwoorden als: fysiotherapeut, diëtist, oefentherapeut, logopedist, leefstijl, patiëntpopulatie, herstelzorg, ingehaalde zorg, directe toegankelijkheid, vergoeding.

Nivel-icoon ouderenzorgVerpleging, Verzorging en Ouderenzorg »

Met sleutelwoorden als: patiëntgebonden uren, werkdruk, ziekenhuiszorg, administratielast, wijkverpleging, mantelzorg, naasten, thuiszorg, kwaliteit van leven, dementie, palliatieve zorg, verpleeghuis.

Nivel-icoon patientenperspectiefZorg vanuit Patiëntenperspectief »

Met sleutelwoorden als: zorg op de juiste plek, patiëntervaringen, kwaliteit van zorg, transparantie, samen beslissen, keuze-informatie, eigen regie, PROM’s, PREM’s, gezondheidsvaardigheden, wensen.

Nivel-icoon zorgstelselZorgstelsel en Sturing »

Met sleutelwoorden als: toegankelijk, duurzaam, betaalbaar, marktwerking, zorgverzekering, basispakket, burgerperspectief, vertrouwen, solidariteit, internationaal vergelijkend onderzoek.