Start
januari 2012

Basisunit Gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen, 2012 - continu

Duur: jan 2012 - langlopend

Achtergrond

Bij eerdere grote rampen en crises in Nederland – denk aan de vuurwerkramp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam en het schietincident in Alphen aan den Rijn – is succesvol gebruik gemaakt van gegevens in elektronische medische dossiers van huisartsen, bedrijfsartsen en apothekers om de gezondheidseffecten op korte en langere termijn in kaart te brengen. Deze vorm van monitoring bleek van belang voor de planning en uitvoering van de nazorg.
In de praktijk is gebleken dat het opstarten in de beginfase moeizaam verliep en gepaard ging met allerlei knelpunten. Om een snelle activering en opschaling van monitoringscapaciteit te waarborgen onderhoudt het Nivel een basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring. Onderzoekers van het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen werken daarbij nauw samen met collega’s bij de onderzoeksinfrastructuur Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Doel

De Basisunit richt zich op twee doelen:

  1. zorgdragen dat onmiddellijk na een ramp of incident een infrastructuur wordt opgeschaald om de gezondheid van getroffenen (voor en na ramp) via monitoring met behulp van bestaande registratiesystemen in de zorg in kaart te brengen
  2. zorgdragen dat de monitoring door Nivel aansluit bij de uitvoering van de gezondheidsonderzoekopdracht van verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten.

Deelprojecten binnen de ‘Basisunit’

Binnen het langlopende project 'Basisunit Gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen' zijn verschillende deelprojecten opgenomen. De beschrijvingen en resultaten van deze projecten worden gepresenteerd op de aparte webpagina’s van deze deelprojecten. Het gaat om:

Deelproject: Rapid needs assessment bij rampen en crises: instrumenten en methoden

(Zie https://www.nivel.nl/nl/project/rapid-needs-assessment-bij-rampen-en-crises-instrumenten-en-methoden)

We voeren een verkennend onderzoek uit naar aanwezige methoden en instrumenten voor 'rapid needs assessments' bij rampen en crises. Het gaat om een inventarisatie van beschikbare instrumenten en databronnen die in verschillende fasen na een ramp (eerste dagen, weken, maanden en jaren) kunnen worden gebruikt om zicht te krijgen op behoeften en problemen van getroffenen ten behoeve van planning en uitvoering. Het project zal resulteren in een praktisch instrument dat aansluit bij de Nederlandse context, geschikt voor meerdere crisiscasus.

Deelproject: Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

(Zie https://www.nivel.nl/nl/project/crisisondersteuning-publieke-gezondheidsautoriteiten-bij-corona)

Tijdens de coronapandemie in Nederland vervullen velerlei onderzoeksactiviteiten focus ligt op de gezondheidsgevolgen van de pandemie en de genomen maatregelen op korte en langere termijn. We werken doorlopend samen met collega’s van het RIVM (in het bijzonder het Centrum Gezondheid en Milieu), GGD Ghor Nederland en ARQ Kenniscentrum Impact. Daarnaast wordt actief samengewerkt met het Instituut Fysieke Veiligheid. Ook maken we gebruik van kennis en kunde van internationale partnerorganisaties.

Deelproject: Gezondheidsverkenning noodweer

(Zie https://www.nivel.nl/nl/project/gezondheidsverkenning-noodweer)

Er is nog weinig bekend over de gevolgen voor de gezondheid en zorggebruik van mensen in Nederlandse gemeenschappen die met noodweer en herstelprocedures te maken krijgen. Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen over de gezondheidsimpact van recente klimaatgerelateerde extreme weersomstandigheden en watersnood op lokaal niveau en (stressfactoren in) de herstelfase.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu