Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming neurologen en klinische neurofysiologen 1997-2010.

Velden, L.F.J. van der, Calsbeek, H., Hingstman, L. Behoefteraming neurologen en klinische neurofysiologen 1997-2010. Utrecht: NIVEL, 1998.
Download de PDF
Ook de neurologen en neurofysiologen hebben te maken met de vraag naar de verhouding van 'vraag' en 'aanbod' in de nabije toekomst. Belangrijke ontwikkelingen in dit verband zijn onder meer de toename en de vergrijzing van de bevolking, te meer daar het om 'vergrijzingsgevoelige' specialismen gaat, de invoering van het Werktijdenbesluit arts-assistenten en het mogelijk toenemen van het aantal specialisten dat in deeltijd gaat werken. In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (VKNF) heeft het NIVEL een behoefteramingsstudie voor de periode 1997-2010 uitgevoerd teneinde de benodigde opleidingscapaciteit voor neurologen en klinisch neurofysiologen voor de komende jaren te bepalen.

In het onderzoek worden de demografische, medisch-technische, epidemiologische, sociaal- culturele en institutionele ontwikkelingen vergeleken met de ontwikkelingen in het aanbod van neurologen en klinisch neurofysiologen. Hierbij is overigens geen onderscheid gemaakt tussen neurologen en klinisch neurofysiologen, omdat de werkterreinen van beide specialismen elkaar voor een groot deel overlappen.
Er is een reeks scenario's opgesteld waarin een toenemend aantal ontwikkelingen verwerkt is. In het eerste scenario wordt alleen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen (middenvariant CBS), in het tweede tevens met een daling in het aantal fte, in het derde wordt tevens rekening gehouden met een daling van het aantal uren per fte (in twee varianten). In het vierde scenario wordt daaraan een toename van de niet-patiëntgebonden activiteiten (met 4%) aan toegevoegd, terwijl in het vijfde scenario ten slotte ook nog een groei van de tijdsbesteding per patiëntcontact van 10% meegerekend wordt. Uit de studie blijkt dat er op het ogenblik geen tekort bestaat aan neurologen/klinisch neurofysiologen. Voor de nabije toekomst echter loopt het verschil tussen de op de vijf scenario's gebaseerde jaarlijkse instroom en de huidige van -8 tot + 16. Het is een zaak van het overheidsbeleid om de keuze te maken volgens welk scenario men de opleidingscapaciteit wil bijstellen.