Project
Start
September 2021

Nivel Corona Cohort: beloop, ernst en impact van patiënten met COVID-19 bekend bij de huisartsenpraktijk

Duur: mrt 2021 - 2022

Het wordt steeds duidelijker dat ook een deel van de mensen met milde COVID-19-klachten op langere termijn aanzienlijke effecten ervaart. Hier is echter nog weinig over bekend.

Doel
We bestuderen het beloop, de ernst en de korte- en langetermijngevolgen van COVID-19 van patiënten die bij de huisartsenpraktijk bekend zijn, evenals factoren die hiermee samenhangen.

Methode
We volgen 250 mensen die corona hebben doorgemaakt. Deze mensen worden geselecteerd bij huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen worden verzameld met online vragenlijsten, vlak na het oplopen van het coronavirus en na drie maanden, mogelijk ook na 6 en 12 maanden, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Dit is de zogenaamde BRIMM-methodiek (https://www.nivel.nl/nl/project/brimm-medicatie-baten-risico-register-eerste-lijn-overactieve-blaas), die eerder is ontwikkeld voor het monitoren van bijwerkingen van medicatie: hierbij hebben we een cobinatie ontwikkeld van vragenlijstonderzoek en analyse van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier van de huisarts om na te gaan welke behandeling het best werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten. Dit passen we nu toe bij het onderzoek naar corona. Onderwerpen in de vragenlijst zijn onder andere:
- kwaliteit van leven
- arbeidsdeelname
- klachten ervaren door COVID-19 over de tijd
- de ernst van deze klachten,
- gevolgen voor leefstijl (gewicht/lengte), bewegen
- gebruik zelfzorgmedicatie
- zorg verleend door de huisarts en door andere zorgverleners

Verwachte resultaten
De eerste resultaten uit onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd op de Nivel-website. Ze zijn te vinden bij de pagina Effecten coronavirus: onderzoek met het Nivel Corona Cohort (www.nivel.nl/nl/effectencovid-19), waar meer informatie over het onderzoek te vinden is, ook specifiek voor deelnemende patiënten. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van de zorg rondom coronapatiënten.
Funding
Ministerie van VWS