Project
afgesloten

Actualisering POH-gegevens t.b.v. het onderzoek naar substitutie en suppletie in de huisartspraktijk

Duur: april 2010 - september 2010

In het kader van de integrale capaciteitsraming 2010 staat de kamer Huisartsen van het Capaciteitsorgaan voor de opgave om (onder andere) een schatting maken van het effect dat de verdere introductie van POH (praktijkondersteuners huisarts) kan hebben op het benodigd aantal huisartsen. Tot nu toe is aangenomen dat er potentieel 6% substitutie plaats vindt (Capaciteitsplan 2009 tussentijds advies), maar nadere onderbouwing voor deze schatting is gewenst.

• Wat blijkt uit het actualiseren van het NIVEL-onderzoek uit 2007 naar verschillen tussen praktijken met en zonder POH-inzet op basis van LINH-gegevens uit 2008/9, in het bijzonder wat betreft de verschuivingen in relatie tot de omvang en samenstelling van de huisartspraktijk?
• Wat blijkt uit een literatuurstudie naar de (potentiële) effecten van POH-inzet in de huisartspraktijk, m.n. naar het empirisch (evidence based) onderzoek op dit terrein?

Voor de analyse van de LINH-praktijkgegevens uit 2008/9 zullen de benodigde LINH-gegevens intern binnen het NIVEL worden opgevraagd en geprepareerd worden. Daarnaast dienen gegevens uit de NIVEL-huisartsenregistratie en gegevens uit LINH-gegevens over POH’s gekoppeld te worden aan praktijk-, huisarts- en patiëntgegevens.

Voor de literatuurstudie zal gebruik worden gemaakt van de bibliotheeksystemen van het NIVEL, waaronder die van de Universiteit Utrecht die ook toegang geeft tot alle andere universitaire bibliotheeksystemen in Nederland en het buitenland.

De resultaten zullen eerst in interne notitie(s) worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting, waarna deze gebruikt worden voor de discussie binnen (de kamers van) het Capaciteitsorgaan t.b.v. de integrale Capaciteitsplanning 2010. Daarna zullen onderdelen van deze notitie(s) verwerkt worden in openbare rapporten die het NIVEL zelfstandig en gerelateerd aan het Capaciteitsplan 2010 uitbrengt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan