Project
Afgesloten
2010

Actualisering POH-gegevens t.b.v. het onderzoek naar substitutie en suppletie in de huisartspraktijk, 2010

Duur: apr - sept 2010

Achtergrond
In het kader van de integrale capaciteitsraming 2010 staat de kamer Huisartsen van het Capaciteitsorgaan voor de opgave om (onder andere) een schatting maken van het effect dat de verdere introductie van POH (praktijkondersteuners huisarts) kan hebben op het benodigd aantal huisartsen. Tot nu toe is aangenomen dat er potentieel 6% substitutie plaats vindt (Capaciteitsplan 2009 tussentijds advies), maar nadere onderbouwing voor deze schatting is gewenst.

Onderzoeksvragen
• Wat blijkt uit het actualiseren van het NIVEL-onderzoek uit 2007 naar verschillen tussen praktijken met en zonder POH-inzet op basis van LINH-gegevens uit 2008/9, in het bijzonder wat betreft de verschuivingen in relatie tot de omvang en samenstelling van de huisartspraktijk?
• Wat blijkt uit een literatuurstudie naar de (potentiële) effecten van POH-inzet in de huisartspraktijk, m.n. naar het empirisch (evidence based) onderzoek op dit terrein?

Methode
Voor de analyse van de LINH-praktijkgegevens uit 2008/9 vragen we de benodigde LINH-gegevens intern binnen het Nivel op repareren we deze. Daarnaast koppelen we gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en gegevens uit LINH-gegevens over POH’s aan praktijk-, huisarts- en patiëntgegevens.
Voor de literatuurstudie maken we gebruik van de bibliotheeksystemen van het Nivel, waaronder die van de Universiteit Utrecht valt, een systeem dat ook toegang geeft tot alle andere universitaire bibliotheeksystemen in Nederland en het buitenland.

Resultaten
De resultaten leggen we in eerste instantie vast in interne notitie(s), inclusief een methodische verantwoording en toelichting.
Deze notitie(s) zal/zullen vervolgens worden gebruikt worden voor de discussie binnen het Capaciteitsorgaan t.b.v. de integrale Capaciteitsplanning 2010.
Daarna zullen onderdelen van deze notitie(s) verwerkt worden in openbare rapporten, die het Nivel zelfstandig en gerelateerd aan het Capaciteitsplan 2010 uitbrengt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan