Afgesloten
2014

Behoeften aan zelfmanagementondersteuning van chronisch zieken in verschillende levensfasen, 2011-2014

Duur: feb 2011 - dec 2014

Achtergrond
Mensen met een chronische ziekte dragen in belangrijke mate zelf bij aan de zorg voor hun ziekte en staan bovendien voor de uitdaging (de zorg voor) hun ziekte zo goed mogelijk in het dagelijks leven in te passen. Zelfmanagement door chronisch zieken behelst dan ook een breed scala aan activiteiten, variërend van zelfbehandeling tot reïntegratie in het arbeidsproces en (her-)formulering van persoonlijke doelen. Ondersteuning van dit proces door professionele en informele zorgverleners is van groot belang. De afgelopen decennia zijn veel interventies ontwikkeld met als doel zelfmanagement door chronisch zieken te bevorderen. Tot op heden is echter nauwelijks bekend welke behoeften mensen met een chronische ziekte hebben aan ondersteuning op dit gebied.

Doel
Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te verwerven in de behoefte aan zelfmanagementondersteuning van mensen met een chronische ziekte in verschillende levensfasen en in verschillende fasen van het ziekteproces. Met dit inzicht kunnen zorgverleners chronisch zieken in de toekomst beter ondersteunen.

Methode
Er wordt een aantal empirische studies uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die verzameld zijn (of zullen gaan worden) binnen de nationale panelstudies van chronisch zieken en gehandicapten van het NIVEL.

Resultaat
De resultaten worden beschreven in teninste vijf Engelstalige wetenschappelijke artikelen en een proefschrift. De bevindingen zullen tevens worden besproken met organisaties van zorgverleners, zodat ze kunnen bijdragen aan verbetering van de (professionele)ondersteuning van het zelfmanagement van chronisch zieken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van OCW