Start
oktober 2023

Bepalen van de prevalentie van multiple sclerose in Nederland

Duur: okt 2023 - jul 2024

Achtergrond

Multiple sclerose (MS) is een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit onder jongvolwassenen. De prevalentie in Nederland wordt geschat op 25.000 en ook wereldwijd zien een toename van het aantal patiënten met MS. Mogelijke verklaring hiervoor liggen in het gebruik van andere diagnostische criteria dan voorheen en in het beter diagnosticeren. Meer informatie over het voorkomen van MS en bijkomende klachten kan de vroege diagnostiek en behandeling van MS bevorderen. 

Doel

Het doel van dit project is tweeledig:

  • de prevalentie en incidentie van MS in Nederland achterhalen
  • de benodigde zorgvraag beter in kaart te brengen; dit doel bekijken we ook welke comorbide aandoeningen vaak samen met MS voorkomen.
  • inventariseren of er in de Nederlandse populatie aanwijzingen zijn voor een prodromale fase van MS; hierbij is er sprake van een hogere zorgvraag in de eerste lijn en komen mensen met aspecifieke klachten vaker bij de huisarts.

Methode

We voeren retrospectief onderzoek aan de hand van data uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over het jaar 2019.

  • We vergelijken het aantal ingeschreven patiënten met de registratiecode MS (ICPC N86) met het aantal patiënten met de registratiecode DBC/MSZ (medisch specialistische zorg) van Vektis, om de verkregen data te verifiëren en eventueel extra patiënten te identificeren.
  • We verzamelen algemene patiënt- en praktijkkarakteristieken om informatie te verkrijgen over de epidemiologie en comorbiditeit van MS in Nederland.
  • Om een mogelijke prodromale fase van MS in kaart te brengen evalueren we over een periode van 5 jaren voorafgaand aan 2019 de comorbiditeit binnen de huisartsendatabase, en het aantal huisartsenpraktijkbezoeken.

Resultaat

De resultaten beschrijven we in een artikel in internationaal medisch tijdschrift.
 

 

Dit project wordt gesubsidieerd door
MS Vereniging Nederland
Projectpartners
Amsterdam UMC, locatie VUmc / MS centrum