Afgesloten
2019

CHRODIS-NL: transformeren Europees model voor persoonsgerichte integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit naar de Nederlandse context

Duur: 2017 - 2019

Achtergrond

Het ministerie van VWS wil de implementatie van (niet-ziektespecifieke) integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit binnen de eerste lijn ondersteunen. Het Nivel voert een project uit waarin een in Europees verband ontwikkeld model voor de zorg voor mensen met multimorbiditeit zal worden aangepast op de Nederlandse behoeften en context, als basis voor verdere implementatie van persoonsgerichte integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit op nationaal en lokaal niveau.

Onderzoeksvragen

  1. Welke subgroepen van mensen met multimorbiditeit hebben de grootste behoefte aan geïntegreerde zorg?
  2. Hoe zou de zorg voor deze subgroepen er volgens patiënten zelf en hun zorgverleners het beste kunnen worden georganiseerd

Projectinrichting en -methoden

Fase 1 - Data-analyse: ter beantwoording van de eerste vraag analyseren we gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten en ook die van het CBS.

Fase 2 - Pilots uitvoeren: voor de tweede vraag voeren we enkele pilots uit. We werken samen met enkele huisartsenpraktijken en hun samenwerkingspartners, die de zorgverlening aan een bepaalde doelgroep (zoals geïdentificeerd in de eerste fase) willen verbeteren. Dit gebeurt op basis van het in EU-verband ontwikkelde Multimorbidity Care Model (www.chrodis.eu) in werksessies met de betrokken zorgverleners. Voorafgaand aan de werksessies met de zorgverleners, worden patiënten van deze praktijken (behorend tot de doelgroep) gevraagd om deel te nemen aan een focusgroep. Het doel van de focusgroepen is om uit het perspectief van de doelgroep zelf zicht te krijgen op wat zij aan mogelijke verbeterpunten prioriteren.

Fase 3 - Multimorbidity Care Model NL ontwikkelen: de ervaringen uit de pilots zullen worden gebruikt om het Europese Multimorbidity Care Model te vertalen naar een raamwerk voor de Nederlandse (eerstelijns)zorg voor mensen met multimorbiditeit.
Hiertoe zullen de pilots in een invitational conference met alle stakeholders worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Resultaat

In de invitational conference zal worden geïnventariseerd of er bij stakeholders bereidheid is om op basis van het raamwerk te starten met de ontwikkeling van een landelijke zorgstandaard (of enkele zorgmodules) voor (aspecten van) de zorg voor mensen met multimorbiditeit dan wel met de ontwikkeling van zorgprogramma’s voor subgroepen van mensen met multimorbiditeit door praktijken/samenwerkingsverbanden op lokaal/ regionaal niveau.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS