Project
Afgesloten
2009

Condities voor onderzoek in de huisartsenpraktijk: internationaal vergelijkend onderzoek 2007-2009

Duur: jan 2007 - mrt 2009

Achtergrond
Voor de ontwikkeling van huisartsgeneeskunde tot een volwaardige klinische en wetenschappelijke discipline is het van belang dat er in voldoende mate goed wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt op dit terrein. In een aantal landen (Engeland, Nederland) is dit gelukt; andere landen raken verstrikt in de vicieuze cirkel van lage waardering voor positie van de huisarts, gebrek aan academische mogelijkheden en waardering, gebrek aan belangstelling en financiële middelen voor onderzoek.

Doel
Het doel van deze studie is, internationaal vergelijkend, vast te stellen onder welke condities wetenschappelijk onderzoek in de huisartsgeneeskunde zich kan ontwikkelen. Dit wordt gedaan aan de hand van criteria voor de ontwikkeling van professies, die opgesteld zijn door de Amerikaanse socioloog Andrew Abbott.

Onderzoeksvragen
1. In welke mate wordt voldaan aan de criteria beschreven door Abbott in een aantal Europese landen (EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland)?
2. In hoeverre kan deze professionele ontwikkeling worden gerelateerd aan de wetenschappelijke output op het gebied van huisartsgeneeskunde?

Methode
Aan de hand een vragenlijst worden contactpersonen in de betrokken landen geïnterviewd. In deze vragenlijst staan items opgenomen over o.a. de organisatie van de universitaire huisartsgeneeskunde, de organisatie van onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde en de mogelijkheden voor huisartsen op te promoveren of hoogleraar te worden. Daarnaast wordt de wetenschappelijke output vastgesteld op twee manieren: het aantal hoogleraren en gepromoveerden met een huisarts-achtergrond en het aantal wetenschappelijke artikelen van auteurs met een huisartsachtergrond.

Resultaten
Naast een wetenschappelijke publicatie over het tot dusver verzamelde materiaal (over Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) zal er een database opgesteld worden met daarin de medical schools van de diverse landen met gegevens over de onderzoeksafdeling voor huisartsgeneeskunde en de hoogleraren. Aangezien het de vraag is in hoeverre een dergelijk project binnen de strategische ruimte van het Nivel kan worden gefinancierd, zal ook geprobeerd worden externe financiering te verkrijgen.