Afgesloten
2008

Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): mensen met lichamelijke beperkingen, 2007-2008

Duur: 2007 - 2008

Achtergrond
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wmo kent verschillende doelstellingen, waaronder het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking.

Onderzoeksvraag
Wat zijn bedoelde en onbedoelde gevolgen van de Wmo voor de zelfredzaamheid, participatie en het gebruik van voorzieningen van mensen met een lichamelijke beperking?

Methode
In januari 2008 werd een vragenlijst verstuurd naar de leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Verder wordt er gebruikgemaakt van peilingen in dit panel over genoemde onderwerpen van vóór het van kracht worden van de Wmo.

Resultaat
Dit onderzoek geeft een eerste indruk van mogelijke effecten van de Wmo voor de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Mogelijk volgt er een volgende evaluatiefase om effecten op langere termijn te evalueren. Over dit onderzoek zal een gezamenlijk SCP-NIVEL rapport verschijnen in de SCP-reeks over de Wmo.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)