Afgesloten
2007

Invloed van de praktijkondersteuner huisarts (POH) op de werklast van de huisarts, 2006-2007

Duur: apr 2006 - juni 2007

Achtergrond
Op zoek naar oplossingen voor het tekort aan huisartsen is zwaar ingezet op taakherschikking. In dit verband is een belangrijke rol, weggelegd voor de POH. De POH kan allerlei taken van de huisarts overnemen, zowel op medisch-inhoudelijk als op organisatorisch vlak, zodat de huisarts zich meer kan richten op zorgvragen waarvoor zijn of haar medische deskundigheid vereist is. De vraag is echter of de inzet van een POH leidt tot een vermindering van de werklast van de huisarts. Op basis van gegevens van 2001 uit de Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk is geconstateerd dat de inzet van de praktijkondersteuner, de totale werklast nauwelijks verlicht (20,21). Gemiddeld nam de POH 6,1% van de contacten van de huisartspraktijk voor zijn rekening. Nu we een aantal jaren verder zijn is het de vraag of er nu meer duidelijkheid gegeven kan worden of de inzet van de POH inderdaad tot de verwachte werklastvermindering leidt. De vervolgvraag is vanzelfsprekend wat de gevolgen zijn voor de benodigde capaciteit aan huisartsen.

Onderzoeksvraag
Wat is de invloed van de POH’s voor de werklast van huisartsen en wat zijn de gevolgen voor de benodigde capaciteit aan huisartsen?

Methode
Voor het inventariseren van de werkzaamheden van de POH wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Dit is een landelijk representatief netwerk van meer dan 80 huisartsenpraktijken. Op basis van gegevens uit LINH zal in kaart gebracht worden voor welke diagnosegroepen de POH’s worden ingezet en hoeveel tijd dit in beslag neemt. De uitkomsten worden vergeleken met de inzet van de huisarts t.a.v dit soort diagnosegroepen. Ook zal onderzocht worden of er ten aanzien van bepaalde diagnose categorieën een samenhang is tussen de aanwezigheid van een POH en prevalentiecijfers.

Resultaat
Het zal blijken of de inzet van POH’s inderdaad heeft geleid tot werklastvermindering van de huisarts. Dit gegeven zal vervolgens een belangrijke rol spelen bij de capaciteitsramingen voor huisartsen die door het Capaciteitsorgaan worden uitgevoerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan