Afgesloten

Inzage in complete patiëntendossiers: bestaande en nieuwe kennis.

Uit een meldactie van de Patiëntenfederatie blijkt dat patiënten moeizaam of in het geheel geen inzage krijgen in hun eigen dossier wanneer zij daarom vragen. Daarnaast blijkt dat de dossiers die wel beschikbaar zijn, niet altijd de complete informatie bevatten. Niet duidelijk is waarom de patiënten geen gebruik kunnen maken van hun wettelijke recht op inzage in het dossier en in welke mate het probleem zich voordoet.

Doelen van deze kennissynthese zijn om inzicht te krijgen in:
1. de achterliggende redenen van het niet verstrekken dan wel te laat verstrekken van inzage in medische dossiers.
2. de mate waarin dossiervoering incompleet of anderzijds niet op orde is;
3. de mate van het onjuist verstrekken (“per ongeluk”) van een medisch dossier aan een ander dan beoogd.
Deze inzichten zullen richting geven aan verbeterpunten rondom het thema “inzage in complete patiëntendossiers”.

De methode van de deze kennissynthese bestaat uit twee stappen:
1. Hergebruik en data analyse van bestaande bronnen, veelal vanuit NIVEL en in combinatie met relevante literatuur m.b.t. de Nederlandse situatie.
2. Gespreksgroepen met artsen, archief-en administratief medewerkers, burgers en klachtenfunctionarissen.
3. Peiling bij NIVEL Consumenten Panel (CoPa).

Een kennissynthese van bestaand materiaal is een manier om in ieder geval een eerste stap in het behalen van de doelstellingen te kunnen zetten. De aanvullende gesprekken in de vorm van focusgroepen bieden ruimte om vervolgvragen te kunnen stellen. Naast bron onderzoek en analyse van bestaande data bestanden zullen er vier focusgroepen plaatsvinden met zorgverleners, administratief medewerkers en patiënten. Een set vragen over de ervaringen met het opvragen en inzien van het medisch dossier zal worden voorgelegd aan een representatieve steekproef van consumenten die lid zijn van het CoPa.
Deze kennissynthese zal in een rapportvorm worden opgeleverd, die geschikt is voor eventuele verzending aan de Tweede Kamer.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS